اقتصاد (Economics)

اقتصاد مطالعه اثر تصمیمات شرکت ها، دولت ها، افراد مستقل و سایر سازمان های دیگر بر روی توزیع منابع کمیاب است

نظرتان را ثبت کنید