ارزش شرکت -Enterprise Value-

ارزش شرکت، شاخصی است که با آن ارزش یک شرکت سنجیده می شود، که معمولا به عنوان یک جایگزین جامع برای سرمایه گذاری در بازار استفاده می شود

نظرتان را ثبت کنید