ابزارهای تامین مالی (Financial Instrument)

ابزارهای مالی، به سرمایه گذاران کمک می کنند تا بتوانند نوع سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه ها و ... را تعیین کنند.

نظرتان را ثبت کنید