گزارش عملكرد سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتی

گزارش عملكرد سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتی

گزارش عملكرد سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتی

  • 11 خرداد 1393
  • 3579
گزارش عملكرد سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتی

گزارش عملكرد سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتی

"سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي ايران" (ISIPO)، سازماني توسعه اي است که نقش هاي سياستگذاري، برنامه ريزي، سازماندهي و پشتيباني از ايجاد و توسعة صنايع کوچک و شهرک ها و نواحي صنعتي کشور را در چارچوب سياست هاي کلّي وزارت صنايع و معادن، به منظور فراهم سازي زمينة کارآمدي و رقابت پذيري آن ها با استفاده از منابع داخلي و خارجي برعهده دارد. به گزارش روابط عمومي سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران به نقل از دفتر آمار و اطلاع رساني، در راستاي سياست هاي كلّي اين سازمان، در 33 ماهه اول دولت نهم، اقدامات مهم و اساسي صورت گرفته است كه به شرح خلاصه اي از آن ها پرداخته مي شود.

"سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي ايران" (ISIPO)، سازماني توسعه اي است که نقش هاي سياستگذاري، برنامه ريزي، سازماندهي و پشتيباني از ايجاد و توسعة صنايع کوچک و شهرک ها و نواحي صنعتي کشور را در چارچوب سياست هاي کلّي وزارت صنايع و معادن، به منظور فراهم سازي زمينة کارآمدي و رقابت پذيري آن ها با استفاده از منابع داخلي و خارجي برعهده دارد.
به گزارش روابط عمومي سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران به نقل از دفتر آمار و اطلاع رساني، در راستاي سياست هاي كلّي اين سازمان، در 33 ماهه اول دولت نهم، اقدامات مهم و اساسي صورت گرفته است كه به شرح خلاصه اي از آن ها پرداخته مي شود.
ايجاد وتوسعه شهرك ها و نواحي صنعتي و توسعه واحدهاي صنعتي مستقر در آن ها

1- توسعه شهرك ها و نواحي صنعتي:
تعداد 197 شهرك و ناحيه صنعتي جديد (141 شهرك و 56 ناحيه صنعتي) به تصويب رسيده و 209 ناحيه صنعتي روستايي از وزارت جهاد كشاورزي تحويل گرديده كه مجموع كلّ شهرك ها و نواحي صنعتي تا پايان ارديبهشت 1387 به رقم 770 رسيده است. از اين تعداد، 374 شهرك و 194 ناحيه صنعتي به بهره برداري رسيده و درحال واگذاري زمين مي باشند.

جدول1-وضعیت شهرک ها و نواحی صنعتی

شهرك ها و نواحي صنعتي

2- قراردادهاي منعقده جهت واگذاري زمين:
در 33 ماهه گذشته، تعداد 15039 فقره قرارداد واگذاري زمين با متراژ 5790 هكتار با متقاضيان منعقد گرديده است.

جدول2-قراردادهاي منعقدهبراي واگذاري زمين

قراردادهاي منعقدهبراي واگذاري زمين

3- بهره برداري از واحد هاي صنعتي:
در همين زمان، تعداد 5207 واحد صنعتي با مجموع اشتغال 107484 نفر در شهرك هاي صنعتي به بهره برداري رسيده اند كه نسبت به مدّت مشابه، به ترتيب 52 درصد و 42 درصد رشد داشته اند.

جدول3-واحدهاي به بهره برداري رسيده در شهرك هاي صنعتي

واحدهاي به بهره برداري رسيده در شهرك هاي صنعتي

4-حفظ محيط زيست:
تاكنون در راستاي حفظ محيط زيست، تعداد 59 واحد تصفيه خانه فاضلاب در شهرك هاي صنعتي كشور به بهره برداري رسيده و بيش از 11 ميليون اصله نهال و 409 هكتار بوته تزئيني و چمن در شهرك هاي صنعتي کشور كاشته شده است.

5-امكانات زيربنايي در شهرك هاي صنعتي:

جدول4-وضعيت امكانات زيربنايي در شهرك هاي صنعتي

امكانات زيربنايي در شهرك هاي صنعتي

پشتيباني از صنايع كوچك
1- توسعه خوشه هاي صنعتي:
در راستاي توسعه خوشه هاي صنعتي كشور، تعداد 30 خوشه صنعتي در مرحله مطالعه شناختي و 8 خوشه صنعتي در مرحله پياده سازي قرار داشته و يك خوشه صنعتي نيز به بهره برداري رسيده است. همچنين با برگزاري دوره هاي آموزشي تربيت عامل توسعه خوشه صنعتي، تعداد 216 نفر گواهينامه CDAو 13 نفر گواهينامه TOT دريافت كردند.
2- شهرك هاي فنآوري:
شهرك فنآوري صنايع غذايي و بيوتكنولوژي مشهد و شهرك فنآوري قطعات خودرو تبريز به مرحله بهره برداري رسيده اند. شهرك فنآوري اروميه نيز درحال ساخت بوده و شهرك هاي فنآوري تهران، اصفهان و فارس نيز درحال مطالعه مي باشند.
3- مراكز خدمات فنآوري و كسب و كار:
در راستاي توسعه خدمات نرم افزاري در شهرك هاي صنعتي كشور و ارائه خدمات به واحدهاي صنعتي مستقر در شهرك هاي صنعتي، تعداد 8 مركز خدمات فنآوري و كسب و كار در شهرك هاي صنعتي عباس آباد، اشتهارد، اردبيل، شكوهيه قم، شمس آباد، زاهدان، زنجان و فنآوري صنايع غذايي مشهد به بهره برداري رسيده و 20 مركز خدمات فنآوري و كسب و كار در ساير شهرك ها نيز در مرحله ساخت و ساز مي باشند.
4- مجتمع هاي فنآوري اطلاعات (IT) و خدمات نرم افزاري:
مجتمع فنآوري اطلاعات و خدمات نرم افزاري سهند تهران و 2 مورد مجتمع فنآوري در اهواز به بهره برداري رسيده و 8 مجتمع فنآوري اطلاعات و خدمات نرم افزاري نيز در ساير استان ها درحال ساخت و ساز مي باشد.
5- توسعه بازار صنايع كوچك:
به منظور توسعه و گسترش همكاري ها در زمينه بازار صنايع كوچك كشور، از جمله فعاليّت هاي سازمان در بازه زماني اين گزارش، انعقاد 5 تفاهم نامه خارجي و 11 تفاهم نامه داخلي بوده است.6
6- آموزش شاغلين واحدهاي صنعتي:
تا پايان ارديبهشت 1387، تعداد 1538 دوره آموزشي با حضور 32578 نفر از كاركنان شاغل در واحدهاي صنعتي و به ميزان 729583نفر ـ ساعتبرگزار شد.7
7- برگزاري تورهاي صنعتي:
تا پايان ارديبهشت 1387، تعداد 202 تور صنعتي با تعداد 6302نفر از مديران و كارشناسان شاغل در واحدهاي صنعتي برگزار شد.8
8- ايجاد دفاتر كار مجازي:
تا پايان ارديبهشت 1387، تعداد 22492 واحد صنعتي عضو پايگاه اطّلاع رساني صنايع کوچک و متوسط کشور(www.sme.ir) شده و 34484 محصول را در اين سايت معرفي نموده اند.
مهمترين شاخص هاي عملكرد سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران
(مقايسه عملكرد 33 ماهه اول دولت نهم با 33 ماهه آخر دولت هشتم)

شهرک های صنعتی1

شهرک صنعتی2

 

نظرتان را ثبت کنید