کتاب مدیریت طرح های توسعه

  • تاریخ انتشار: 22 اسفند 1396
  • تعداد بازدید: 1561
کتاب مدیریت طرح های توسعه

نویسنده: دکتر حبیب الله جوانمرد

چکیده: دوره پیش از سرمایه گذاری از مراحل مختلف تشکیل می شود که عبارت است از: شناسایی امکانات سرمایه گذاری، انتخاب و تشریح اولیه پروژه (بررسی های پیش از مطالعه امکان سنجی-طرح توجیهی مقدماتی) تدوین پروژه (مطالعه امکان سنجی- طرح توجیهی) ارزیابی نهایی و اتخاذ تصمیم برای سرمایه گذاری (مطالعات کمکی و عملی) که جزئی از مرحله تدوین پروژه است.

نظرتان را ثبت کنید