کتاب راهنمای تهیه طرح توجیهی اقتصادی

  • 17 دی 1396
  • 2815
کتاب راهنمای تهیه طرح توجیهی اقتصادی

در این راهنما درباره ارتباط طرح‌های کشاورزی با برنامه عمرانی، چرخه طرح و رویکرد چارچوب منطقی، زمینه‌های سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، بررسی تقاضا یا نیاز، بررسی فنی و...

نویسنده: آنکتاد

مترجم: محمد علی فنایی نجف آبادی

انتشارات : معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

معرفی کتاب راهنمای تهیه طرح توجیهی اقتصادی

در این راهنما درباره ارتباط طرح‌های کشاورزی با برنامه عمرانی، چرخه طرح و رویکرد چارچوب منطقی، زمینه‌های سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، بررسی تقاضا یا نیاز، بررسی فنی و تعیین گزینه‌های مختلف، تحلیل مالی، تحلیل اقتصادی، تحلیل زیست‌محیطی و اجتماعی و سرانجام چارچوب چگونگی تنظیم گزارش توجیه طرح‌های کشاورزی توضیح داده‌شده است.

نظرتان را ثبت کنید