کتاب جامع طراحی و تدوین طرح کسب و کار

  • 19 مهر 1399
  • 1113
کتاب جامع طراحی و تدوین طرح کسب و کار

مردم برای شکست برنامه ریزی نمی کنند، بلکه در برنامه ریزی شکست می خورند.

نویسنده : دکتر رضا محمد کاظمی

انتشارات: دانشگاه تهران

 

ظهور و بروز کارآفرینی به مفهوم امروزی طی سال های گذشته و پدیدار شدن نگاه علمی و دانشگاهی، مسئولیت دست اندرکاران آموزش را در این حوزه، بیش از گذشته حساس کرده است، هدایت صحیح تازه واردان برای تبدیل شدن به نسل نوین کارافرینان ایران، علاوه بر بهره گیری از تجربه پیش کسوتان حوزه کسب و کار به منظور شناخت جامع آن حوزه، نیازمند رعایت اصول علمی مرتبط با نگارش یک طرح کسب و کار است.

بی شک داشتن برنامه در تمامی فعالیت ها و امور زندگی اصلی انکارناپذیر است و کارافرینی نیز به منزله علم بین رشته ای، فعالیتی است که باید پس از مباحث خلق یا کشف فرصت، مقوله برنامه ریزی و نگارش طرح برای کسب و کار مورد نظر، آن را به عنوان نقشه راه خود قرار دهد تا از آن انتظار نتایج قابل قبولی را داشت.

طرح کسب و کار، شرحی بر فرآیند کسب و کار یک کارافرین و تشریحی بر فهرست اقدامات و کیفیت انجام آنها، برنامه های تولید، مالی و بازاریابی کسب و کار و در واقع راهنمای انجام مجموعه ای از وظایف و فعالیت ها برای راه اندازی و اداره کسب و کارهاست.

 

نظرتان را ثبت کنید