کتاب ارزیابی طرح های تولیدی

  • 17 دی 1396
  • 3281
کتاب ارزیابی طرح های تولیدی

توسعه و پیشرفت روزافزون شرکت‌ها در جهت اجرای طرح‌های صنعتی، جدا شدن سرمایه‌داران از مدیران اجرایی شرکت های بازرگانی تولیدی و خدماتی وجود رقابت‌های شدید در صحنه بازار ملی و بین المللی تورم در سال های اخیر و محدودیت و گران بودن منابع مالی، از جمله مهمترین عواملی هستند که...

نویسنده: دکتر سید مهدی سید مطهری

انتشارات: شرکت چاپ و نشر بازرگانی

معرفی کتاب ارزیابی طرح‌های تولیدی

توسعه و پیشرفت روزافزون شرکت‌ها در جهت اجرای طرح‌های صنعتی، جدا شدن سرمایه‌داران از مدیران اجرایی شرکت های بازرگانی تولیدی و خدماتی وجود رقابت‌های شدید در صحنه بازار ملی و بین المللی تورم در سال های اخیر و محدودیت و گران بودن منابع مالی، از جمله مهمترین عواملی هستند که موجبات توجه بیشتری را به بررسی امور مالی واحدهای تجاری و طرح های صنعتی فراهم کرده اند، تقریباً کلیه فعالیت‌های یک شرکت تجاری (تولیدی، بازرگانی و خدماتی) به طور مستقیم یا غیرمستقیم با منابع مالی ارتباط پیدا میکند. این ارتباط بیشتر  به صورت مصرف وجوه برای یک فعالیت و نتیجه حاصل از مصرف وجوه برای آن فعالیت است. بنابراین استفاده صحیح از منابع مالی شرکت با حداکثر بهره گیری از هر ریال، موجب افزایش منافع صاحبان سرمایه می گردد. این مطلب به طور مستقیم با امور مالی شرکت ارتباط پیدا کرده و مدیر مالی نیز در اجرای این مهم، نقش بسیار موثرتری بر عهده دارد.

نظرتان را ثبت کنید