کتاب ارزیابی طرح های اقتصادی COMFAR

  • 17 دی 1396
  • 2969
کتاب ارزیابی طرح های اقتصادی COMFAR

این کتاب را باید حرکتی در جهت سازگاری و هماهنگی نقطه نظرهای مالی و اقتصادی در ارزیابی پروژه تلقی کرد. 

کتاب ارزیابی طرح های اقتصادی COMFAR

نویسنده: پیتر هاورانک

مترجم: دکتر سید احمد میرمطهری

انتشارات: نیک نگار

 

نرم افزار کامفار ابزاری اساسی در جهت تایید و تصدیق محاسبات مالی انجام شده در مطالعات امکان سنجی طرح ها است . این نرم افزار مستندی قابل اتکا برای بانک ها، موسسات مالی - اعتباری و همچنین سرمایه گذاران جسورانه است تا بتوانند با کمک آن به بررسی و ارزیابی اقتصادی طرح ها  بپردازند.

مفاهیم انتخاب شده در کتاب را میتوان توسعه داد.به عنوان مثال در طرح برنامه های کامپیوتری برای تهیه ی پروژه، به ویژه به منظور تسهیل در ارزیابی جایگزین های متعدد در یک پروژه . هدف در این کتاب این است که به جای طرح یک مسئله علمی ، مسائل مختلف را که باید در نظر گرفته شوند به طور منظم ارائه و ارتباط متقابل آنها و اطلاعات لازم برای انجام مطالعه ی نهایی را مشخص کند.در نهایت این کتاب را باید حرکتی در جهت سازگاری و هماهنگی نقطه نظرهای مالی و اقتصادی در ارزیابی پروژه تلقی کرد .

نظرتان را ثبت کنید