کتابنامه طرح های توجیهی فنی اقتصادی

  • 17 دی 1396
  • 4210
کتابنامه طرح های توجیهی فنی اقتصادی

کتابنامه طرح های توجیهی فنی اقتصادی

طرح توجیهی فنی اقتصادی عبارت مصطلحی است که به جای امکانسنجی فنی اقتصادی در ایران به کار برده می شود.
ارزیابی مالی اقتصادی طرح ها، بررسی اقتصادی طرح های سرمایه گذاری، طرح کسب و کار، مدل کسب و کار، ارزیابی اقتصادی طرح و ... همه عباراتی هستندکه در ایران گاها به جای هم به کار برده می شوند.
در مطالعات طرح های توجیهی فنی اقتصادی بررسی عمیق و جزیی نگری معادل امکانسنجی پروژه ها مد نظر می باشد.
لیست زیر عناوین کتاب های مرتبط با موضوع طرح توجیهی فنی اقتصادی است که هر کدام بر اساس عنوان سرفصل های مرتبط با موضوع را دارند. اما قابل توجه است که مطالعه این کتاب ها و فرمت ها برای تهیه کننده گان طرح فرمت پیشنهادی و نحوه تدوین اطلاعات را تصویر می کند. این کتاب ها جهت بررسی علمی متدلوژی قابل استفاده هستند. 
گفتنی است ما در موسسه سپینود شرق بر اساس نیاز متقاضی و محل ارائه، طرح های توجیهی فنی اقتصادی از فرمت ها و استانداردهای مربوط استفاده می نماییم و طرح های توجیه فنی اقتصادی تهیه شده توسط موسسه معمولا مباحث مورد نیاز بانک و متقاضی را پوشش می دهد.

نظرتان را ثبت کنید