وثایق سرمایه گذاری

وثایق سرمایه گذاری

وثیقه به مفهوم عام ″تامین کافی ″ و به طور کلی عبارت است از حصول اطمینان از حسن ایفای تعهدات مشتری از طریق اطمینان به قابلیت اجرای طرح یا فعالیت اقتصادی و همچنین شخصیت مشتری و مآلاً بازیافت منابع اعطایی .

  • 13 مرداد 1394
  • 2850
وثایق سرمایه گذاری

وثیقه به مفهوم عام ″تامین کافی ″ و به طور کلی عبارت است از حصول اطمینان از حسن ایفای تعهدات مشتری از طریق اطمینان به قابلیت اجرای طرح یا فعالیت اقتصادی و همچنین شخصیت مشتری و مآلاً بازیافت منابع اعطایی .

 

وثیقه به مفهوم عام ″تامین کافی ″ و به طور کلی عبارت است از حصول اطمینان از حسن ایفای تعهدات مشتری از طریق اطمینان به قابلیت اجرای طرح یا فعالیت اقتصادی و همچنین شخصیت مشتری و مآلاً بازیافت منابع اعطایی . بنابراین منظور از وثیقه ( تامین ) ، صرفاً ترهین اموال عینی و مادی ( منقول و غیر منقول ) نبوده ، بلکه ماهیت طرح یا فعالیت اقتصادی و نیز هر نوع اسناد تعهدآور ، قراردادها و عین اموال موضوع معاملات می تواند به عنوان تضمین اجرای قراردادها قلمداد گردد.

 

نظرتان را ثبت کنید