قبل از انجام سرمایه گذاری چه مطالعاتی باید انجام گیرد ؟

مطالعات فرصت سنجی- مطالعات امکان سنجی مقدماتی و مطالعات امکان سنجی

  • 17 شهریور 1397
  • 2617
مطالعات فرصت سنجی- مطالعات امکان سنجی مقدماتی و مطالعات امکان سنجی

هدف نهایی در انجام این مطالعه، برآورد سه تجزیه و تحلیل بنیادین در سرمایه گذاری ها (شامل تجزیه و تحلیل اقتصادی، تجزیه و تحلیل مالی و تجزیه و تحلیل غیرکمی) بوده تا فرصتهای مطلوب برحسب معیارهای تخصیص سرمایه هر شرکت تجاری و یا بودجه در اختیار هر سازمان دولتی اولویت بندی و سرمایه گذاری شوند.

هدف نهایی در انجام این مطالعه امکان سنجی، برآورد سه تجزیه و تحلیل بنیادین در سرمایه گذاری ها (شامل تجزیه و تحلیل اقتصادی، تجزیه و تحلیل مالی و تجزیه و تحلیل فنی) بوده تا فرصتهای مطلوب برحسب معیارهای تخصیص سرمایه هر شرکت تجاری و یا بودجه ی در اختیار هر سازمان دولتی، اولویت بندی و سرمایه گذاری شوند.

1.مطالعات فرصت سنجی (با خطای قابل قبول 30%±)


در این مرحله از مطالعات، فرصت مناسب سرمایه گذاری شناسائی و تعریف شده و کلیه عوامل، داده ها و اطلاعات مورد نیاز جهت تعریف فرصت، در قالب پیشنهاد جمع آوری و مدون می شوند. در این مطالعه، عوامل محیطی، منطقه ای از جمله جمعیت، درآمد سرانه، صادرات و واردات، عوامل تولید، ساختار و بخش های صنایع موجود، ساختار زیربنایی و تخمین عرضه و تقاضا ارائه می شوند.

 

فرصت های سرمایه گذاری در بخش خاص صنعت، شناخته و حجم سرمایه گذاری های هریک تخمین زده می شود. اطلاعات در رابطه با منابع مورد نیاز دیگر از جمله مواد خام، مواد تولیدی صنعتی، کالاها و منابع انسانی جمع آوری می شوند. هزینه های تولید، درآمد سرانه، ساختار سازمانی و زمان انجام سرمایه گذاری تخمین زده می شود. نیازهای سرمایه ای، تامین مالی و تبدیل ارز احتمالی تخمین زده شده و تجزیه و تحلیل اولیه برآورد اقتصادی پروژه برحسب معیارهای بازگشت سرمایه و نرخ کمینه سرمایه گذاری ها انجام و پیشنهادهای سرمایه گذاری در پروژه های مختلف تهیه، مستند و ارائه می شود.

 

2. مطالعه امکان سنجی  مقدماتی-طرح توجیهی مقدماتی (با خطای قابل قبول 20%±)


در این مطالعه امکان سنجی مقدماتی پس از دریافت پیشنهادهای فرصت های شناسائی شده، مطالعه امکان سنجی مقدماتی انجام می پذیرد که هدف اصلی آن، انتخاب یک یا چند پروژه سرمایه گذاری برحسب معیارهای سرمایه گذار است.


در این مطالعه، تاریخچه کلان سرمایه گذاری، سهام داران مشارکت کننده در آن، برآوردهای بازار و الگوی بازاریابی محصولات تولیدی ارائه می شوند. تاریخچه عرضه، تقاضا، قیمت ها، حجم بخش اقتصادی، موقعیت رقبا، سهم رقبا و تاریخچه این سهم برآورد می گردند. برآورد اولیه تاثیرات زیست محیطی و ایمنی انجام و فعالیت های مهندسی پروژه به تفصیل بررسی می شوند. برآوردهای مالی در رابطه با کل سرمایه گذاری، سرمایه در گردش، سرمایه ثابت، تامین مالی، ساختار مالی، هزینه های تامین مالی، هزینه های منابع انسانی و بالاسری برآورد می گردند. شاخص های اقتصادی برآورد سرمایه گذاری و نقطه سربه سر سرمایه گذاری برآورد و فرصت های بهینه انتخاب و توصیه می شوند.

 

3. مطالعات امکان سنجی-طرح توجیهی(با حد خطای 10%±)


هدف نهایی در انجام این مطالعه، برآورد سه تجزیه و تحلیل بنیادین در سرمایه گذاری ها (شامل تجزیه و تحلیل اقتصادی، تجزیه و تحلیل مالی و تجزیه و تحلیل غیرکمی) بوده تا فرصتهای مطلوب برحسب معیارهای تخصیص سرمایه هر شرکت تجاری و یا بودجه در اختیار هر سازمان دولتی اولویت بندی و سرمایه گذاری شوند. از عمده خروجی های این مطالعه برای هر پروژه، ارائه مدل و الگوی نقدینگی، صورت حساب های مقدماتی،تراز مالی و سود و زیان جهت آن پروژه سرمایه گذاری است.


نکته 1: مطالعات توجیهی، جهت یافتن پاسخ عملی بودن و سودآوری است.


نکته 2: یک طرح (مورد) تجاری ابزاری برای تصمیم گیری است که عموماً شاخص های سودآوری را ارائه می دهد.


نکته 3: در صورت نیاز و بسته به پیچیدگی ساختار و حجم سرمایه گذاری و حجم و ساختار مالی تعریف شده، ممیزهای سرمایه گذاری به وسیله معیارهای ممیزی و کنترل شاخص ها و عملکرد سرمایه گذاری تعریف و مورد برآورد قرار می گیرند.

 

 

نظرتان را ثبت کنید