مطالعات امکان سنجی مقدماتی (PFS)

مطالعات امکان سنجی مقدماتی (PFS)

در مطالعات امکان سنجی مقدماتی (Pre Feasibility Study)، به مشخصات کلي پروژه پرداخته مي‌شود و معمولا در زماني که سرمايه گذار با چند گزينه مختلف روبروست انجام مي‌گردد.

  • 10 بهمن 1393
  • 9715
مطالعات امکان سنجی مقدماتی (PFS)

مطالعات امکان سنجی مقدماتی (PFS)

 

 

در مطالعات امكان سنجی مقدماتی (Pre Feasibility Study)، به مشخصات کلي پروژه پرداخته مي شود و معمولا در زماني که سرمايه گذار با چند گزينه مختلف روبروست انجام مي گردد.

در اين مطالعات متناسب با ابعاد پروژه، عمدتا به موارد زير توجه مي شود:

1- بازنگري، بازبيني و اعلام نظر در مورد مطالعات پيدايش طرح

2- تعيين و تحليل گزينه هاي فني طرح

2-1- تعيين و تحليل گزينه هاي محل اجراي طرح

2-2- تعيين و تحليل گزينه هاي فناوري طرح

2-3- تعيين و تحليل گزينه هاي روش اجراي طرح

2-4- تعيين و اولويت بندي گزينه هاي فني طرح متشكل از گزينه هاي محل اجراي طرح، گزينه هاي فناوري طرح و گزينه هاي روش اجراي طرح

 2-5- تهيه برنامه زماني اجراي مقدماتي براي گزينه هاي فني مختلف طرح

3- تحليل مالي و اقتصادي گزينه هاي فني طرح

3-1- تعيين ضوابط حاكم بر نحوه اندازه گيري هزينه ها و درآمدهاي طرح

3-2- برآورد هزينه هاي هريك از گزينه هاي فني طرح بر اساس ساختار تفكيك هزينه هاي كمي و غيركمي

3-3- برآورد درآمدهاي هريك از گزينه هاي فني طرح بر اساس ساختار درآمدهاي كمي و غيركمي

3-4- تحليل هزينه- درآمد و اولويت بندي اقتصادي گزينه فني طرح

3-5- تحليل حساسيت هر يك از گزينه ها نسبت به تغييرات قيمت ها، طولاني شدن دوره اجرا، تغييرات قابليت دسترسي و ميزان توليد يا خدمات حاصل از گزينه هاي مختلف، تعيين درجه عدم قطعيت برآوردها و تجديد نظر در اولويت بندي اقتصادي گزينه ها

4- تحليل مالي گزينه هاي فني طرح

4-1- برآورد هزينه ها و درآمدهاي كمي هر يك از گزينه هاي فني بر مبناي قيمت هاي بازار، ضمن در نظر گرفتن ماليات هاي متعلقه

4-2- تحليل حساسيت برآوردها نسبت به تغييرات قيمت ها، طولاني شدن دوره اجرا، تغييرات در قابليت دسترسي، ميزان توليد يا خدمات حاصل از گزينه هاي مختلف و تعيين درجه عدم قطعيت آنها

4-3- تحليل مالي گزينه هاي فني طرح و اولويت بندي آنها

5- بررسي هاي اجتماعي و ارزيابي آثار و پيامدهاي اجتماعي هر يك از گزينه ها

6- ارزيابي فني – اقتصادي و مالي گزينه هاي مختلف طرح و اولويت بندي آنها

7- تهيه گزارش امكان سنجي مقدماتي طرح

 

تهیه شده در گروه تولید محتوی سپینود شرق
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به موسسه سپینود شرق می باشد. 

نظرتان را ثبت کنید