مزاياي استقرار صنايع در شهركها و نواحي صنعتی

مزاياي استقرار صنايع در شهركها و نواحي صنعتی

مزاياي استقرار صنايع در شهركها و نواحي صنعتی

  • 11 خرداد 1393
  • 3530
مزاياي استقرار صنايع در شهركها و نواحي صنعتی

مزاياي استقرار صنايع در شهركها و نواحي صنعتی

 

* تهيه زمين مناسب براي اجراي طرح هاي صنعتي با توجه به مكانيابي و طراحي انجام شده مطابق با اصول فني و مهندسي و آخرين روش هاي شهرك سازي

* عدم نياز به كسب مجوز جداگانه از ادارات و سازمانهاي متعدد از قبيل محيط زيست، منابع طبيعي، كشاورزي، آب، برق و امور اراضي، ميراث فرهنگي، خاك شناسي، ثبت ، راه و ترابري، كار و امور اجتماعي و ...

* مستثني بودن از قانون شهرداريها

* ايجاد شرايط لازم به منظور هم افزايي صنايع مستقر در شهرك ها و نواحي صنعتي

* فراهم شدن بستر مناسب براي ايجاد شبكه ها و خوشه هاي مرتبط به يك صنعت در محدوده شهركها و نواحي صنعتي

* دسترسي آسان و سريع به امكاناتي از قبيل راه، آب، برق، گاز، فاضلاب صنعتي، مخابرات، اينترنت و ...

* استفاده از خدمات نرم افزاري ( مشاوره اي فني ، مهندسي، مديريتي و ...) مراكز خدمات فناوري و كسب و كار

* ارائه خدمات رايگان در زمينه صدور مجوزهاي ساخت و ساز و پايان كار واحدهاي صنعتي

* كاهش هزينه هاي سرمايه گذاري به دليل استفاده از خدمات مشترك ساماندهي شده

* امكان اجاره و خريد كارگاههاي كوچك آماده و پيش ساخته بمنظور تسريع در بهره برداري و اشتغال زايي

* واگذاري اداره شركت ها و نواحي صنعتي به هيات امناي منتخب صاحبان صنايع

* پرداخت نقد و اقساط هزينه هاي حق بهره برداري از تاسيسات

 
معافيت ها و بخشودگي هاي ويژه شهركها و نواحي صنعتي :

* امكان پرداخت 15 تا 30 درصد مبلغ قرارداد بصورت نقدي و پرداخت مابقي در 10 تا 12 قسط سه ماهه (چنانچه كل مبلغ بصورت نقد پرداخت شود، مشمول 12 درصد تخفيف خواهد بود.)

* هزينه انشعاب برق واحدها طي اقساط 5 ساله و بدون بهره دريافت خواهد شد.

* بهره برداراني كه زودتر از جدول زمانبندي اجراي طرح به بهره برداري برسند پس از تاييد شرايط احراز توسط هيئت مديره شركت استاني بخشي از 50% اقساط باقيمانده (به نسبت مدت زمان تعجيل در بهره برداري) بهره مند خواهند شد.

* در مناطق كمتر توسعه يافته و براي ايثارگران و شركت هاي تعاوني مطابق با دستورالعمل حق بهره برداري سالانه تخفيفات و تشويقاتي در نظر گرفته مي شود.

نظرتان را ثبت کنید