فرمت طرح توجیهی و امکان سنجی بانک ملی

  • 3 تیر 1397
  • 12089
فرمت طرح توجیهی و  امکان سنجی  بانک ملی

فرمت طرح توجیهی و امکان سنجی بانک ملی

فرمت امکان سنجی و طرح توجیهی بانک ملی

سرفصل های گزارش فنی – اقتصادی طرح ها از نگاه بانک ملی

 

دستورالعمل نحوه تدوین گزارش توجیهی توسط مشاوران و الزامات

1- هدف: تشریح نحوه تهیه گزارش های توجیهی طرحهای متقاضیان دریافت تسهیلات توسط شرکتهای مشاور عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی و تدوین فرآیند ارجاع آن جهت تسهیل در ارزیابی و اتخاذ تصمیم بانک .

2- دامنه شمول: کلیه طرحهایی که جهت انجام بررسی های کارشناسی به شرکتهای عضو کانون فوق الذکر ارجاع می گردند .

3- فرآیند ارجاع: پس از پذیرش اولیه درخواست متقاضی توسط بانک و مشخص شدن شرایط کلی مشارکت نظیر: سقف سهم الشرکه بانک، نوع و محل تامین تسهیلات و… عنداللزوم بررسی تفصیلی درخواست در راستای تحقق هدف فوق الذکر به کانون منعکس شده تا آن را براساس گروه، رسته و رتبه کاری اعضاء خود، به یکی از مشاوران عضو ارجاع نماید.بدیهی است اقدام موثر کانون در تعیین رسته و رتبه اعضاء خود و تهیه بانک اطلاعاتی جامع در این خصوص از الزامات اولیه کار می باشد .

4- اختیارات و مسئولیتها: ارجاع کار به اعضاء آن و همچنین رد یا قبول گزارشات تهیه شده توسط آنها، از اختیارات بانک می باشد و در صورت پذیرش گزارش از سوی بانک و اتخاذ تصمیم بر مبنای آن مسئولیت صحت نتایج بررسی های کارشناسی ارائه شده، بر عهده مشاور تهیه کننده گزارش بوده و می بایستی در مواقع لزوم پاسخگوی مراجع نظارتی داخل و خارج از بانک نیز باشد.

 

5- مفاهیم :

5-1بانک: منظور از بانک در این دستورالعمل بانک ملی ایران می باشد.

5-2کانون: منظور از کانون در این دستورالعمل کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی است .

5-3 مشاور( مشاوران): به شرکتهای مهندسین مشاور عضو کانون اطلاق می گرددکه گروه، رسته و رتبه کاری آنها توسط کانون تعیین و بصورت ادواری یا در مواقع لزوم بازبینی می شود .

5-4 گزارش توجیهی: عبارتست از گزارشی که ضمن بررسی اهلیت متقاضی، توجیه پذیری طرح مورد نظر وی را از جنبه های اقتصادی، فنی و مالی مورد بررسی کارشناسی قرار می دهد .

5-5متقاضی (متقاضیان ): عبارتست از شخصیت حقیقی یا حقوقی، که برای تامین بخشی از هزینه های اجرای طرح مورد نظر خود از بانک ، تقاضای تسهیلات مالی می نماید.

5-6 اهلیت : توانایی مدیریتی، اجرایی(فنی ) و مالی متقاضی جهت اجرای بهینه طرح طبق پیش بینی های صورت گرفته از لحاظ کمیت، کیفیت، هزینه و زمان .

5-7 بررسی اقتصادی : بررسی جنبه های مختلف بازار محصول ( محصولات) طرح از جمله عرضه، تقاضا، کمبود ، بازار هدف، کیفیت تولید، تکنولوژی های جدید و …. را در بر می گیرد.

5-8بررسی فنی : جنبه های فنی طرح از جمله فن آوری، ظرفیت، محل اجراء، ماشین آلات و تجهیزات تولید، هزینه های سرمایه گذاری و تولید و ساختار اجرائی آن را مورد بررسی قرار می دهد.


5-9 بررسی مالی: جنبه های مختلف مالی و سود آوری طرح را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد .

 

6- ضوابط :

6-1 پرونده ارسالی از سوی مشاور می بایستی حاوی گزارش ارزیابی اهلیت متقاضی و گزارش توجیهی اقتصادی، فنی و مالی طرح بشرح بند 7 بانضمام مدارک و مستندات مورد لزوم طبق چک لیستهای بانک باشد.

6-2مشاور می بایستی گروه، رسته و رتبه کاری تعیین و تائید شده توسط کانون را دارا بوده و گزارش خود را در چهارچوب گروه ، رسته و رتبه کاری یاد شده تهیه و به بانک ارائه نماید.بدیهی است گزارشات تهیه شده توسط مشاورانی که هنوز گروه، رسته و رتبه کاری آنها از سوی کانون تعیین نشده است، قابل وصول نخواهد بود .

6-3 تکمیل مدارک و اطلاعات مورد لزوم می بایستی توسط مشاور منطبق با پرسشنامه های بانک و چک لیست های ضمیمه آنها که در نشانی و مسیر ذیل قابل دسترسی می باشند، صورت پذیرد .
پرسشنامه مورد نظر / اداره کل بررسی طرحها / ادارات مرکزی / پیوندها / www.bmi.ir
بدیهی است چک لیست های فوق الذکر بصورت کلی و عمومی بوده و مدارک خاص مورد نیاز هر طرح بصورت جداگانه در هنگام ارجاع کار به کانون، توسط بانک مشخص و اعلام خواهد شد .

6-4 پرونده ارائه شده از طرف مشاور پس از کنترل اولیه در صورت کامل بودن مورد ارزیابی بانک قرارگرفته و پس از اخذ امتیاز جهت اتخاذ تصمیم به ارکان اعتباری بانک منعکس خواهد

6-5 در صورت استفاده مشاور از نرم افزارهای متداول در زمینه ارزیابی طرحها، می بایستی موارد مورد نظر بانک بشرح بند 7 با خروجی نرم افزار مربوطه مطابقت داده شده و موارد کسری به آن اضافه گردد.
6-6 اعمال شرایط تعیین شده بانک در هنگام پذیرش طرح نظیر: سقف سهم الشرکه بانک، نوع و محل تامین تسهیلات و… در بررسی ها توسط مشاور الزامی می باشد.

6-7 در صورت عدم کفایت بررسی های بعمل آمده توسط مشاور و کامل نبودن مدارک و اطلاعات مورد لزوم، پرونده ارسالی جهت بازنگری و تکمیل به مشاور مذکور عودت می گردد و مشاور موظف است موضوع را ظرف مدت 10 روز رفع نقص نموده و به بانک ارائه نماید .

6-8 چنانچه پرونده ارائه شده از سوی مشاوری برای دو بار متوالی توسط بانک عودت گردد، متقاضی می بایستی نسبت به تعویض مشاور مربوطه با هماهنگی کانون اقدام نماید.

6-9 متقاضی علاوه بر 5/1 در هزار هزینه کارشناسی بانک، پرداخت هزینه خدمات مشاور بر اساس مقررات و آئین نامه های کانون را نیز راسا”بر عهده خواهد داشت.

 

7- شرح موارد مذکور در گزارشات توجیهی مشاور: ( مربوط به طرحهای تولیدی اعم از تولید کالا یا خدمت ):

7-1 بررسی اهلیت: شامل بررسی توانائی فنی و مالی متقاضی بمنظور اجرا و راه اندازی بهینه طرح و اطمینان از تامین بموقع سهم الشرکه مجری.

7-2 بررسی توجیهات اقتصادی، فنی و مالی طرح :

7-2-1 رئوس بررسی اقتصادی طرح :

7-2-1-1 - محصول ( محصولات) و مشخصات آن :

* معرفی محصول ( محصولات) اصلی و جانبی با ذکر مشخصات عمده فیزیکی و شیمیایی .
* کاربردها ( زمینه های مصرف) با ذکر صنایع بالادستی و پائین دستی .
* سیاست های دولت در زمینه تولید، توزیع و مصرف محصول ( محصولات ) اصلی و جانبی .

7-2-1-2عرضه :
* عرضه در گذشته شامل تولید داخلی و واردات بانضمام تحلیل روند گذشته با مد نظر قراردادن راندمان واحدهای تولیدی، کیفیت تولیدات و …..
* پیش بینی امکانات عرضه در 5 سال آینده .


7-2-1-3- تقاضا ( مصرف )

* تقاضا در گذشته شامل مصرف داخلی و صادرات .
* پیش بینی تقاضا برای 5 سال آینده شامل پیش بینی مصرف داخلی و صادرات .

7-2-1-4- تحلیل موازنه عرضه و تقاضا.
7-2-1-5 - بررسی کیفیت محصولات تولیدی( در خصوص برخی واحدها )
7-2-1-6- توجیهات لازم در خصوص استفاده از تکنولوژی جدید( در خصوص برخی طرحها)
7-2-1-7 - ارائه قراردادهای نحوه تامین مواد اولیه ( در خصوص برخی طرحها از جمله طرحهای پتروشیمی).
7-2-1-8- برنامه فروش .
7-2-1-9- قیمت مواد اولیه و مواد کمکی مورد نیاز بهمراه قیمت فروش محصول ( محصولات ) طرح .
7-2-1-10 - ارائه قراردادهای فروش ( در خصوص برخی از طرحها )
7-2-1-11- نتایج حاصل از بررسی اقتصادی طرح .

7-2-2-رئوس بررسی فنی طرح
7-2-2-1- معرفی شرکت و مدیران آن بهمراه تشریح سابقه فعالیت آنان .
7-2-2-2 - معرفی محل اجرای طرح با ذکر دلایل انتخاب .
7-2-2-3 - جنبه های قانونی و مجوزهای مورد لزوم .
7-2-2-4 - هدف از اجرای طرح .
7-2-2-5 - ظرفیت تولیدی طرح بهمراه محاسبات ظرفیت سنجی ماشین آلات انتخابی .
7-2-2-6- مواد اولیه مورد نیاز و امکانات تهیه آن .
7-2-2-7 - معرفی تولیدات طرح.
7-2-2-8- بررسی تکنولوژی تولید و قراردادهای همکاری فنی ( در صورت نیاز ) .
7-2-2-9- معرفی روش های تولیدی موجود در دنیا و تشریح روش تولید انتخابی با ذکر مزیت های آن.
7-2-2-10- برنامه کنترل کیفیت ( در صورت نیاز ).
7-2-2-11 - برنامه زمانبندی اجرای طرح .
7-2-2-12- برآورد هزینه های سرمایه گذاری ثابت طرح ( بتفکیک انجام شده و باقیمانده ) در بخشهای :
*زمین.
*ساختمانها و محوطه سازی .
*ماشین آلات و تجهیزات اعم از داخلی و خارجی .
*تاسیسات اعم از الکتریکی و مکانیکی .
*وسایط نقلیه تولیدی و غیر تولیدی .
*اثاثیه و لوازم اداری .
*هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده با ذکر درصد درنظر گرفته شده .
*هزینه های قبل از بهره برداری .

7-2-2-13 – پیش بینی هزینه های تولید در بخش های :
*هزینه های مواد اولیه مورد نیاز، لوازم یدکی مصرفی و مواد بسته بندی .
*حقوق و مزایای کارکنان تولیدی و اداری .
*هزینه مصرف سوخت و انرزی .
*هزینه تعمیر و نگهداری .
*هزینه استهلاک
*هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده با ذکر درصد در نظر گرفته شده .
*سرمایه در گردش مورد نیاز .

 

7-2-3 – بررسی مالی طرح :

7-2-3-1 – وضعیت بدهی و تعهدات متقاضی شامل :

*وضعیت بدهی و تعهدات ارزی و ریالی شرکت، سهامداران عمده و مدیران آن ( آثار مالی بدهی و تعهدات قبلی شرکت از سیستم بانکی و موسسات اعتباری دیده شود) .
*وضعیت بدهی و تعهدات ارزی و ریالی شرکتهای هم گروه .
7-2-3-2 وضعیت اعتباری مشتری .
7-2-3-3 تحلیل صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت .
7-2-3-4 تحلیل صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای هم گروه .
7-2-3-5 برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی .
7-2-3-6 هزینه های تولید در ظرفیت های سالهای مختلف بهره برداری بر مبنای برآورد بخش فنی .
7-2-3-7 محاسبه اطلاعات عملیاتی شرکت شامل هزینه های ثابت ، متغیر و نقطه سربسر .
7-2-3-8 تهیه جداول مالی شامل :
*جدول سرمایه در گردش.
*جدول حساب عملکرد سود و زیان .
*جدول گردش وجوه نقد یا صورت منابع و مصارف .
*جدول ترازنامه .
*جدول عایدات نقدی .
7-2-3-9 تعیین نرخ مالیات و مشخص نمودن سالهای معافیت مالیاتی طرح مورد نظر با توجه به مناطق خاص .
7-2-3-10 تعیین میزان سهم الشرکه متقاضی از هزینه های باقیمانده طرح ( با احتساب سرمایه در گردش مورد نیاز ) با ذکر نحوه تامین آن از محل منابع مالی آزاد سهامداران شرکت .
7-2-3-11 تعیین نوع و میزان تسهیلات پیشنهادی به تفکیک بخش های مختلف طرح اعم از ثابت و در گردش با ذکر عقد(عقود) مورد استفاده، طول دوره های استفاده، تنفس و بازپرداخت و نرخ سود مورد نظر .
7-2-3-12 تعیین میزان هزینه کارشناسی .
7-2-3-13 شاخص های مالی شامل :
*نسبتهای مالی .
*محاسبه نرخ بازده داخلی .
*محاسبه خالص ارزش فعلی .
*محاسبه نرخ بازده حسابداری .
*محاسبه دوره بازگشت سرمایه .
*محاسبه نقطه سربسر .

7-3 نتیجه گیری گزارش با ذکر پیشنهادات مورد نظر .

 

آرشیو فرمت طرح توجیهی بانک ها

نظرتان را ثبت کنید