فرمت طرح توجیهی و امکان سنجی بانک ملت

  • 17 دی 1394
  • 13151
فرمت طرح توجیهی و امکان سنجی  بانک ملت

فرمت طرح توجیهی و امکان سنجی بانک ملت

 

بانک ملت

سرفصلها و نكات لازم الرعايه در تدوين بررسي طرح هاي مد نظر در گزارشات تهيه شده از سوي شركت هاي زير مجموعه كانون مشاوران

الف- سابقه متقاضي :

1. سوابق ثبتی شركت:

نام و نوع شرکت – تاریخ، شماره و محل ثبت – سرمایه اولیه ثبت شده و سرمايه فعلي شركت -محل دفتر مركزي – موضوع فعالیت  و کلیه تغییرات قانونی و اصلی ثبت شده با ذکر تاریخ آگهی و نوع تغییرات

2. سرمايه و سهامداران:

میزان آخرین سرمایه شرکت و  نحوه تسهیم آن، تفكيك ميزان سرمایه پرداخت شده وتعهد شده

* اسامی سهامداران عمده، تعداد سهام، نوع سهام ، مبلغ اسمی هر سهم، مبلغ کل و درصد سهم هر یک از سهامداران.

3. مدیریت:

* مشخصات اعضاي هيات مديره براساس اخرين تغييرات قانوني و ارائه سوابق علمی و تجربی هريك از مدیران

* مشخصات بازرسان قانوني اصلي و علي البدل شركت و تاريخ انتصاب و مدت اعتبار حضور آنان براساس آخرين آگهي تغييرات شركت \

* توضیحات لازم در ساختار اجرای طرح شامـل مدیـران اجـرایی و مشاوران و پیمانکاران  طـرح

4. مجوزهای قانونی:

کلیه مجوزهای قانونی اخذ شده از سازمان های تابعه (با ذکر شماره و تاریخ) و مجوزها و استانداردهای مورد نیاز تا مرحله بهره برداری تجاری از طرح و پیش بینی مقطع زمانی لازم جهت اخذ این مجوزها

5. بررسي توان مندي هاي متقاضي:

* توانمندی بالقوه یا بالفعل متقاضی برای کسب سهم بازار
* سوابق مالي متقاضي
* توان مندي هاي بالقوه و بالفعل فني
* توان مندي هاي مديتريتي متقاضي

ب- مطالعه بازار

1. مقدمه

خلاصه اي از تاريخچه محصول (محصولات) مورد بررسي، هدف از اجراي طرح و محل اجراي طرح و كلياتي كه دربرگيرنده ويژگي ها و مزاياي طرح مي باشد
2. معرفي محصول (محصولات)

در معرفي محصول مواردي از قبيل كدهاي ISIC  ، مشخصات، ويژگي ها و تعاريف علمي و تخصصي ،  استانداردهاي بين المللي (جهاني) و ملي محصول ، معرفي كاربردهاي محصول شامل ماهيت ، كاربردها ، ضرايب مصرف ، الگوي مصرف جامعه و…. ارائه مي شود.

3. معرفي پروژه:

در اين بخش تحليل ضرورت اجراي پروژه  شامل هدف صادراتي ، هدف جايگزيني واردات ، تكنولوژي جديد، تغيير الگوي مصرف و…. و همچنين ملاحظات اجرائي پروژه شامل ملاحظات اقتصادي ، ملاحظات اجتماعي و فرهنگي و ملاحظات سياسي و مكان يابي پروژه تحليل مي شود .

4. دانش فني پروژه:

بررسي تناسب دانش فني با بازار هدف و مطالعه سوابق فعاليت شركت عرضه كننده دانش فني در بازارهاي هدف توضيح داده مي شود

5. قيمت مواد اوليه و نحوة تأمين آن (مواد اوليه، كمكي و مصرفي)

در اين بخش  نحوه تأمين مواد اوليه طرح به لحاظ داخلي يا وارداتي بودن ،  قيمتهاي جهاني ، تفكيك هزينه هاي گمركي و حمل و نقل ، تعيين نرخ هاي تعرفي گمركي ، ارائه روند قيمت مواد اوليه طرح طي سالهاي گذشته ، تحليل حساسيت طرح به قيمت مواد اوليه و تعيين قيمت مواد اوليه مصرفي با توجه به مشخصات فني محصول ارائه مي گردد.

6- قيمت فروش محصولات طرح:

شامل تحليل قيمت محصولات شركتهاي رقيب ،  تعيين نرخ هاي تعرفه گمركي ، ارائه قيمت جهاني با احتساب هزينه هاي حمل و نقل و هزينه هاي گمركي، تحليل حساسيت طرح به تغيير قيمت فروش محصولات طرح و تعيين قيمت فروش محصول متناسب با مشخصات فني محصول توليدي ميباشد.

7- تحليل جايگاه صنعت مورد بررسي در سياست هاي كلان اقتصادي كشور:

شامل سازگاري اجراي پروژه با مجموع استراتژي هاي كلان اقتصادي ، بررسي جايگاه صنعت در اولويت هاي سرمايه گذاري و سياست هاي حمايتي دولت از آن ، مزيت هاي نسبی سرمايه گذاري ، بررسي قوانين و مقررات دولتي و جهاني مرتبط، بررسي روند موانع تعرفه اي و غيرتعرفه اي سازمان تجارت جهاني و اثرات آن ،  بررسي تاثير واردات و صادرات غيررسمي بر صنعت مورد بررسي

8- عرضه:

توليد داخلي:
در اين بخش، تعداد واحدهاي فعال، ظرفيت اسمي، ظرفيت عملي و روند توليد طي سالهاي گذشته ارائه مي شود.

واردات:
حجم و ارزش واردات محصول مورد بررسي طي سالهاي گذشته براساس كد تعرفه هاي مرتبط همراه با ارائه كشورهاي مبداء و ميزان واردات از هر كشور همراه با بررسي و تحليل كارشناسي ميزان واردات رسمي و غيررسمي عرضه در گذشته :
براساس آمار واردات و توليد داخلي براي حداقل 5 سال گذشته محاسبه مي شود .

9- پيش بيني امكانات عرضه:
پيش بيني امكانات عرضه داخلي:

در اين بخش لازم است ظرفيت عملي واحدهاي فعال، طرحهاي توسعه اي اين واحدها و طرحهاي در دست اجرا مورد محاسبه قرار گيرند و سرانجام متناسب با پيشرفت فيزيكي طرحهاي توسعه اي و در دست اجرا مجموع امكانات عرضه براي سالهاي آينده ارائه شود.

پيش بيني واردات:
در اين بخش لازم است با توجه به امكانات عرضه صنعت، قدرت رقابت پذيري آن با محصولات رقيب خارجي و همچنين روند واردات طي سالهايگذشته و كليه متغيرهاي تأثيرگذار* بر روند واردات ميزان واردات در طي سالهاي آتي ارائه گردد.

پيش بيني امكانات عرضه:

براساس پيش بيني  واردات و توليد داخلي براي حداقل 5 سال آتي محاسبه مي شود .

10-  تقاضا:
تقاضاي خارجي (صادرات)

حجم و ارزش صادرات محصول مورد بررسي طي سالهاي گذشته براساس كد تعرفه هاي مرتبط همراه با ارائه كشورهاي مقصد و ميزان صادرات به  هر كشورها ارائه مي شود .

11-تقاضاي داخلي:

در اين بخش با استفاده از روش برآورد مصرف ظاهري مي توان و در صورت وجود از طريق برآورد ميزان مصرف گروههاي مصرف كننده كالا در سطحجامعه تقاضاي داخلي برآورد مي گردد.

12-پيش بيني تقاضا:
پيش بيني تقاضاي داخلي:
با استفاده از يكي از روشهاي

1- روش اقتصادسنجي

2- روش روند گذشته (تداوم روند قبلي)

3- روش سطح مصرف (مصرف سرانه)

4- روش ضريب مصرف

5- فرايند ماركو

Markov Peocess) -6) روش روند متغير:

7- روش تحليل بودجه خانوار

8- روش مقايسه بين المللي

9- استفاده از شاخص هاي راهنما ميزان تقاضا براي حداقل 5 سال آتي پيش بيني ميگردد.

پيش بيني تقاضاي خارجي (صادرات)در اين بخش، با توجه به الگوهاي مختلف موجود جهت پيش بيني تقاضا و همچنين اطلاعات در دسترس در زمينه بازار جهاني و روند گذشته صادرات محصول مورد بررسي، پيش بيني صادرات به صورت مي پذيرد.

12-1-تحليل موازنه پيش بيني امكانات عرضه و پيش بيني تقاضا:

* از مقايسه جداول مربوط به امكانات عرضه و پيش بيني تقاضا، وضعيت آينده صنعت مورد بررسي تحليل مي شود.

13-بررسي بازار جهاني:

در مورد طرحهايي كه بازار هدف، بازار صادراتي مي باشد و همچنين در مورد طرحهايي كه محصول مورد بررسي رقيب وارداتي (محصول خارجي) دارد، بررسي بازار جهاني و منطقه اي ضروري مي باشد.

14-برنامه فروش شركت و تعيين بازار هدف:

در اين بخش برنامه شركت و همچنين ميزان استفاده از ظرفيت عملي ، بازار هدف شركت دردسترسي به بازار داخلي و صادراتي متناسب با دانش فني طرح و توانمندي شركت در دستيابي بازار و قدرت رقابت پذيري آن ارائه مي شود.

15- جمع بندي، نتيجه گيري و ارائه پيشنهاد:

با مطالعه و تحليل تمام اركان مطالعه بازار و نتايج يافته هاي پژوهش ، يك چكيده از هدف اجراي پروژه، تبيين محيط پيراموني بازار و تحليل هاي كمي مربوط به وضعيت عرضه و تقاضا و پيش بيني امكانات عرضه و تقاضا ارائه مي شود و در پايان پيشنهادهاي كاربردي در زمينه توجيه پذيري اجراي پروژه كه هدف اصلي مطالعه است ارائه مي گردد. توانمندي متقاضي به لحاظ شناخت شرايط حاكم بر بازار محصول مورد بررسي و همچنين داشتن قابليتهاي لازم جهت فعاليت در بازار فروش محصول از جمله موارد تأثيرگذار در تصميم گيري نهايي مي باشد.

16- محاسبه شاخص هاي اقتصادي:

الف – برآورد ارزش افزوده طرح در ظرفيت كامل بهره برداري

ب – برآورد نقطه سر به سر طرح

ج – نسبت سرمایه گذاری به اشتغال

 

ج- مطالعه فني

هدف از اجرای طــرح

در این قسمت هدف از ایجاد طرح شرح داده می شود و حدود و مشخصات طرح از جمله نام و ظرفیت عملی تولیدات، محل اجرای طرح و شیفت کار در روز، ساعت کاری درهر شیفت و تعداد روز كاري در سال ذکر می گردد.

ظرفیت

در اين بخش ظرفیت طرح براساس مجوزهاي قانوني ارائه و ظرفيت توليد (اسمي و عملي) براساس مشخصات فني دستگاهها/خط توليد برمبناي مفروضات نوبت كاري محاسبه و تعيين مي گردد. در مورد ظرفیت طرحهـای توسعه، ظرفیت بخش موجود جداگانه محاسبه و میزان تولید در طی حداقل سه سال گذشته ارائه گردد.

محصول توليدی

در اين بخش نام و نوع توليدات، تعاريف علمي ، مشخصات فيزيكي و شيميايي محصولات ارائه شده و در صورتيكه تنوع محصولات توليدي بالا باشد انتخاب محصولات تيپ صورت گيرد .

مواد اولیه، کمکی و بسته بندی

در این مرحله موارد نوع و مشخصات مواداولیه، مواد کمکی و بسته بندی ، منابع تأمین ، نحوة حمل و نقل و انبار مواد ، میزان مصرف برای واحد تولید ، میزان ضایعات و و وضعيت بازيافت آن در خط توليد، و هزینة تأمین مورد بررسی قرار مي گيرند. در طرحهای توسعه، تمامی موارد فوق، بصورت جداگانه جهت تولیدات بخش موجود و بخش  توسعه ذکر شود.

روش تولید

در اين بخش روش تولید براساس سيستم ردپاي مواد اوليه تا رسيدن به محصول نهايي شرح داده مي شود.  ضروري است تمام اتفاقاتي كه در اين ميان رخ مي دهد با توجه به شرايط فيزيكي حاكم مثل دما، فشار، رطوبت و… توضيح داده شود. در روش توليد بايد فعاليت هر يك از ماشين آلات طرح معين شود.  در مورد طرحهای توسعه، روش تولید محصولات بخش موجود و بخش توسعه به شرح فوق لحاظ گردد.

مشخصات دانش فنی تولید:

ضروری است در خصوص مواردي از قبيل امکان اخذ دانش فنی مورد نیاز از منابع داخلی یا خارجی و نحوة انتقال فن آوری ، سوابق و تجربه دارنده دانش فنی ، مقایسه انواع شناخته شده دیگر دانش فنی و فن آوری های مرتبط و مجوزهاي مربوط به  تأييد دانش فني داخلی از نهادهاي علمي معتبر اظهار نظر گردد.

کنترل کیفیت:

لازم است سیستم کنترل کیفیت واحد و رعایت استانداردهای لازم بررسی شود. ارائه مراحل بازرسي در بخش هاي مختلف از جمله مواداوليه،محصول،فاضلاب و غيره با ذكر پارامترهاي كنترلي هر مرحله و نتايج استحصالي ازآن و نحوه اعمال نتايج در فرآوري مواد از اهميت عمده اي برخوردار بوده و توضيح آن ضروري مي باشد.

محیط زیست:

می بایست سیستم تولید از جهت رعایت قوانین و مقررات محیط زیست و ملاحظات و تجهیزات لازم مورد دقت قرار گیرد. در صورت وجود مجوز محيط زيست شرايط و مشخصات اشاره شده در مجوز در اين بخش با ذكر شماره و تاريخ آورده شود.

پیش بینی تولید و فروش :

با در نظر گرفتن برنامه زمان بندی طرح، راه اندازی آزمایشی و آغاز بهره برداری تجاری، لازم است برنامه تولید و فروش تا رسیدن به حداكثر ظرفیت عملی برای سال های آتی مشخص گردد.در طرحهای توسعه بعضاً می توان با استفاده از میزان تولیدات قبلی، میزان تولید بخش موجود را پیش بینی نموده و با تولیدات بخش توسعه ذکر کرد.

هزینه های سرمایه گذاری طرح:

در اين بخش سرمایه ثابت و سرمایه مورد نیاز در دوران بهره برداری همراه با توضيحات تفصيلي به شرح زير برآورد مي گردد.

زمین

مشخصات زمین مانند مساحت، ابعاد ، آدرس  مطابق اسناد و ثبت قانونی، نحوة خرید یا واگذاری آن، تغيير كاربري، امکان دستیابی به تاسیسات خدماتی، زیربنایی و خطوط ارتباطی، قیمت خرید زمین یا اجاره و سایر هزینه های مترتب به آن و  وضعیت مالکیت زمین مشخص مي گردد.

محوطه سازی و ساختمان محوطه سازی

در بررسی محوطه سازی حجم و مشخصات فني كار به همراه  هزينه هاي مورد نیاز در بخشهاي تسطیح، خاكبرداري و خاكريزي ، حصار یا دیوارکشی ، درهاي  ورودی، جدول بندی و کانال کشی ،خیابان کشی و آسفالت، پارکینگ، فضای سبز، روشنایی محوطه و سايرموارد مد نظرقرارگرفته و در گزارش لحاظ مي گردد

ساختمان:

در هر طرح براساس نوع فعالیت نوع ساختمان ها تعيين مي گردد . در اين بخش مواردی از قبیل موقعیت ساختمانها از لحاظ موقعیت مکانی ، سطح زیربنای موردنیاز، نوع و مشخصه های فنی هر ساختمان و هزینه هر واحد و هزینه کل آن با در نظر گرفتن نیاز طرح، موافقت های اخذ شده و ظرفیت های تعیین شده برآورد گردد.

ماشین آلات:

در اين بخش نام، نوع و مدل کلیه ماشین آلات، ظرفيت و انرژي مصرفي هريك از آنها، کشور سازنده، کارخانه سازنده ، بررسی توانمندی ساخت، خدمات مهندسی و فنی سازندگان یا فروشندگان، امکان ساخت در داخل کشور و  ارائه سابقه سازنده يا سازندگان در اين زمينه ، خدمات پس از فروش سازندگان و فروشندگان مانند تأمین قطعات یدکی، بررسی کامل بودن خط تولید، توازن و هماهنگی واحدهای مختلف از نظر انتخاب ظرفیت  سیستم تولید، ترکیب محصول و انتخاب ماشین آلات و…. ، محل نصب ماشین آلات در سالن تولید  (لی اوت ماشین آلات) ، سابقه کار این نوع ماشین آلات در واحدهای مشابه ، ارائه حداقل دو پروفرمای مقایسه ای با مشخصات فنی یکسان با پروفرمای اصلی منطبق با شرايط مورد قبول بانك ، دلایل انتخاب ماشین آلات مورد نظر و…. و در نهايت هزينه هاي تامين ماشين آلات و دانش فني مورد بررسي قرار مي گيرد . در طرحهای توسعه، مشخصات ماشین آلات بخش موجود نیز علاوه بر مشخصات و هزینه های انجام شده و مورد نیاز بخش توسعه شرح داده شوند.

تأسیسات

بر حسب نیاز، انواع تأسیسات یک طرح تولیدی از قبیل برق، آب، بخار، هوای فشرده، سوخت، گازهای صنعتی، روغن داغ، لوله کشی، سیستم اعلام و اطفای حریق، سیستم گرمایش و سرمایش، سیستم تصفیه آب، سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی و غیرصنعتی، باسکول، تهویه، واحد زباله سوز، مخابرات، چيلر، برج خنك كننده و سیستم حفاظتی مشخص و هزینه هر یک تعیین می شود. منابع تأمین، مـــقدار مــورد نیاز، ذخیره سازی و تجهیزات اضطراری در هر مورد می بایست برآورد گردند. هزینه های تأسیسات، شامل خرید و نصب دستگاه ها و تجهیزات اصلی، یدکی و ذخیره، لوله، کابل، اتصالات و غیره است.

لوازم و تجهيزات آزمایشگاهی و کارگاهی

این اقلام شامل وسایل آزمایشگاهها، تجهیزات تعمیرگاهها، کارگاهها، انبارها، و وسایل ایمنی است.

وسائط نقلیه

وسائط نقلیه مورد نیاز جهت رفع نیازهای روزمره کارخانه، انتقال مواد و کالا و رفت و آمد کارکنان (در مواقع ضروری) به داخل و خارج کارخانه می باشد. ضمن بررسی نوع، تعداد دستگاه، مشخصات، نحوه تأمین، قیمت هر یک، کل هزینه آن برآورد می شود.

تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی

در این قسمت هزینه های تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی از جمله اثاثه اداری، لوازم آشپزخانه و رستوران، تلفن، زیراکس، فکس، کامپیوتر، چاپگر، وسایل نظافت و آبدارخانه، تجهیزات بهداری و… برآورد می گردد.

هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده

با توجه به نوع طرح درصدی از هزینه های سرمایه گذاری ثابت مورد نیاز تا تکمیل به استثنای هزینه های قبل از بهره برداری به منظور پیشگیری از خطای احتمالی محاسبات، رعایت احتیاط و مقابله با افزایش قیمت ها و تغییرات احتمالی تحت عنوان هزینه های پیش بینی نشده در نظر گرفته می شود.

هزینه های قبل از بهره برداری

هزینه های قبل از بهره برداری شامل هزينه هاي هزینه های تأسیس و ثبت شرکت ، هزینه های اخذ تسهیلات مالی ، هزینه کارشناسی (5/1 در هزار کارشناسی) و ارزیابی طرح، سود و کارمزد تسهیلات ارزی ، هزينه مطالعات و تحقیقات و مشاوره ، مسافرت و بازدید ، هزینه های دفتر مرکزی ، دستمزد و حقوق کارکنان در طول زمان اجرای طرح ، کارآموزی و آموزش کارکنان ، هزینه تولید آزمایشی هزینه های مشاوره و نظارت بر اجرای طرح و…ميباشد

سرمایه در گردش

در اين بخش سرمايه در گردش تنها براي يك دوره طرح و براساس هزينه هاي توليد دوره اول بهره برداري تعيين مي شود. اين اقلام عبارتند از : مواد اولیه (داخلی و خارجی)،كالای ساخته شده و در جریان ساخت ، مطالبات و  تنخواه گردان

زمانبندی اجرای طرح

جهت اجرای طرح به طور هماهنگ، منظم و پیوسته، لازم است در مورد هر یک از عملیات اجرایی مانند کسب مجوزهای لازم و عقد قراردادها، خرید و آماده سازی زمین، عملیات ساختمانی و محوطه سازی، سفارش، خرید و حمل ماشین آلات، نصب و راه اندازی، تأسیسات، استخدام و آموزش کارکنان، بهره برداری آزمایشی، تاخیرهای پیش بینی نشده و غیره، برنامة زمان بندی خاصی تهیه گردد.

هزینه های تولید

هزینه های تولید براساس پیش بینی تولید در100 درصد ظرفیت عملی محاسبه می گردد و برای سالهای قبل از دستیابی به صد در صد ظرفیت با توجه به میزان تولید و هزینه های ثابت و متغیر، تعدیلات لازم اعمال می گردد. در اين بخش هزينه هاي مواداولیه، کمکی و بسته بندی ، حقوق و دستمزد پرسنل اداري و توليد ، هزینه آّب، برق، سوخت و ارتباطات ،تعمیرو نگهداری ،استهلاك ،متفرقه و پيش بيني نشده 6 درصد به جز استهلاك محاسبه مي گردد. جهت بخش موجود در طرح توسعه به طور جداگانه هزينه هاي فوق محاسبه خواهد شد .در نهايت هزينه هاي توليد به براساس درصد ثابت و متغير تفكيك مي گردند.

د- مطالعه مالي
خلاصه پيش بيني هاي مالي طرح:

در اين بخش مشخصات كلي شركت شامل نام ، ، شماره و تاريخ ثبت ، سرمايه ، هدف  طرح و سپس خلاصه از نتايج مالي شامل پيش بيني حساب سود وزيان ، پيش بيني ترازنامه   نسبت هاي سود ويژه به فروش و حقوق صاحبان سهام در سالهاي اول ومبنا ،  حاشيه سود ، نرخ بازده داخلي ، دوره برگشت سرمايه گذاري ، نرخ برابر ارز مورد استفاده و مدت زمان بازدپرداخت تسهيلات و نرخ سود تسهيلات ارائه مي گردد.

جدول هزينه هاي طرح و نحوة تأمين منابع آن:

در اين بخش جهت تامين هزينه هاي طرح شامل سرمايه گذاري ثابت و در گردش پيش بيني تامين منابع مالي از محل آورده نقدي و غير نقدي سهامداران ، سرمايه ، تسهيلات بانكي و غيره مي گردد .

بررسي سابقة مالي:

در مورد طرح هاي توسعه، بازسازي و نوسازي و انتقال ارائه سابقه مالي حسابرسي شده سه سال آخر شركت الزامي مي باشد.چنانچه طرح تأسيس باشد، هزينه هاي انجام شده طرح طي تراز آزمايشي همراه با يادداشت هاي توضيحي ) حساب هاي معين) ارائه گردد.

سرمايه در گردش:

محاسبات سرمايه در گردش محاسبه شده در كامفار جهت اولين دوره بهره برداري از طرح در اين بخش ارائه گرديده و مباني محاسبات (تعداد روز جهت هر مورد) نيز ارائه شود.

نسبت هاي وام دهي:

شامل نسبت هاي نقدينگي ، نيروي مالي ، فعاليت و سود آوري مي باشد كه جداگانه محاسبه و در گزارش لحاظ مي گردد.

نتيجه و پيشنهاد

در اين بخش با ارائه خلاصه اي از نسبت هاي مالي طرح ، هزينه هاي سرمايه گذاري و نحوه تامين در خصوص تسهيلات مورد نياز طرح پيشنهاد ارائه مي گردد.

تجزيه و تحليل محاسباتي كامفار :

در اين بخش خلاصه جداول محاسباتي و نتايج حاصله و حساسيت طرح در 3 مورد مقايسه اي شامل نوسانات حساسيت به هزينه هاي سرمايه گذاري طرح ، هزينه هاي قيمت تمام شده و درآمد (فروش) بهمراه CD متن گزارش و كامفار ضميمه مي گردد.
ارسال كليه  مستندات / منابع / ماخذ بررسيهاي انجام شده از بعد اقتصادي فني و مالي الزامي است .

آرشیو فرمت طرح توجیهی بانک ها

نظرتان را ثبت کنید