ضوابط صدور و تمديد جوازتاسيس واحد توليدي‌، طراحي و مونتاژ

ضوابط صدور و تمديد جوازتاسيس واحد توليدي‌، طراحي و مونتاژ

جواز تاسيس مجوزي است كه پس از احراز شرايط ‌لازم به منظور سرمايه‌گذاري در انجام فعاليت صنعتي جديد به نام متقاضي از سوي وزارت صنايع و معادن در دو نوع صادر مي‌گردد.

  • 15 اردیبهشت 1394
  • 3712
ضوابط صدور و تمديد جوازتاسيس واحد توليدي‌، طراحي و مونتاژ

ضوابط صدور و تمديد جوازتاسيس واحد توليدي‌، طراحي و مونتاژ

جواز تاسيس مجوزي است كه پس از احراز شرايط لازم به منظور سرمايه گذاري در انجام فعاليت صنعتي جديد به نام متقاضي از سوي وزارت صنايع و معادن در دو نوع  صادر مي گردد.

 
تعريف: جواز تاسيس مجوزي است كه پس از احراز شرايط لازم به منظور سرمايه گذاري در انجام فعاليت صنعتي جديد به نام متقاضي از سوي وزارت صنايع و معادن در دو نوع  صادر مي گردد.

جواز تاسیس نوع الف: سرمايه گذاري در رشته فعاليت صنعتي كه در چارچوب اولويت هاي تعريف شده در اسناد بالادست نظير سند راهبرد صنعتي كشور بر پايه آمايش سرزمين صورت مي گيرد، برطبق ضوابط از حمايت و مشوق هاي خاص سرمايه گذاري دولت برخوردار مي گردد.

جواز تاسیس نوع ب : سرمايه گذاري در رشته فعاليت صنعتي كه درخارج از چارچوب گزينه الف باشد از مشوق هاي خاص سرمايه گذاري برخوردار نخواهد گرديد.

تبصره : حمايت ها ومشوق هاي خاص سرمايه گذاري شامل :

تسهيلات بانكي (ريالي – ارزي ) ، يارانه زمين در شهرك صنعتي ، معافيت هاي حقوق ورودي ماشين آلات و يارانه هاي انرژي ( آب ، برق و گاز ) است.

 

ماده 1- روش كار :

1-1- متقاضيان جواز تاسيس ، موظفند با توجه به اولويت هاي سرمايه گذاري نسبت به تهيه طرح توجيهي فني و اقتصادي ( ترجيحاً با كمك شركت هاي مشاور خدمات فني و مهندسي مورد تاييد وزارت صنايع و معادن ) اقدام و جهت بررسي و صدور جواز تاسيس به سازمان صنايع و معادن استان ارائه نمايند.


1-2- صدور جواز تاسيس به نام اشخاص حقوقي منوط به ارائه آگهي رسمي تاسيس شركت و آخرين تغييرات انجام شده منعكس درروزنامه رسمي است و براي اشخاص حقيقي كپي شناسنامه و درصورت تغييرات صفحه آخر شناسنامه الزامي است.

1-3- صدور جواز تاسيس براي ايجاد واحد صنعتي و توسعه واحدهاي موجود در محدوده هاي جغرافيايي ممنوعه جز براي موارد مستشناء شده بر اساس مصوبات قانوني مجاز نیست.

در صدور جواز تاسيس در مورد كالاهائي كه داراي ضوابط ويژه بوده بنابر تشخيص سازمان صنايع و معادن استان ها نياز به هماهنگي قبلي داشته باشد و منوط به اعلام موافقت دستگاه ذي ربط خواهد بود.

 

ماده 2- هزينه صدور جوازتاسيس :

به استناد بند 11 تبصره ذيل ماده 46 قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم مصوب سال 80 بابت صدور جواز تاسيس مبلغ يكصد هزار ريال ( 100000 ) ريال و هر بار تمديد آن مبلغ پنجاه هزار (50000) ريال بابت حق تمبر و همچنين به استناد تبصره ( 5) قانون بودجه سال1364 و تصويب نامه شماره 8398/ت 181 هـ - مورخ 2/6/72 هيات محترم وزيران ، به ميزان 5/0 در هزار سرمايه ثابت طرح و حداكثر معادل يك ميليون (1000000 ) ريال به حساب معين استاني واريز خواهد گرديد و غير قابل استرداد است.

ماده 3 – اعتبار جواز تاسيس :

مدت اعتبار جواز تاسيس از تاريخ صدور يا تمديد قبلي شش ماه بوده و تمديد مجدد آن حسب درخواست متقاضي منوطبه انجام اقدامات لازم و تاييد سازمان صنايع و معادن استان مربوط در هريك از موارد زير خواهد شد.

الف - ارائه گزارش پيشرفت فيزيكي كار به صورت عادي از سوي دارنده جواز تاسيس حداقل هر 2 ماه يكبار بر اساس فرم مربوطه به سازمان صنايع و معادن استان ارائه گردد.

ب- تهيه زمين مناسب و اقدام به عمليات ساختمانيمورد نياز طرح يا اجاره رسمي محل ( حداقل به مدت يكسال ) و فراهم نمودن امكانات لازم براي اجراي طرح در مرحله اول تمديد.

ج- انطباق پيشرفت اجراي طرح با برنامه زمان بندي براي مراحل بعدي تمديد.

تبصره 1: در صورت گذشت بيش از شش ماه از تاريخ صدور جواز تاسيس و عدم احراز شرايط جهت تمديد آن جواز تاسيس صادره توسط سازمان صنايع ومعادن استان ابطال و مراتب به متقاضي اطلاع داده خواهد شد.

تبصره 2: در صورت توقف اجراي طرح به هر دليل متقاضي مكلف به ارسال گزارش توجيهي تاخير يا توقف روند سرمايه گذاري به سازمان صنايع و معادن استان مربوطه است. بديهي است در صورت غير موجه شناخته شدن دلايل ابرازي از سوي سازمان صنايع ومعادن متقاضي/ متقاضيان طرح ، مكلف به استرداد تسهيلات حمايتي از سوي دولت و جبران خسارت وارده به دولت خواهند بود.

تبصره 3:در صورت وقوع شرايط تبصره 2 اين ماده ، چنانچه زمين از شركت شهرك هاي صنعتي و يا منابع طبيعي دريافت گرديده باشد امكانات مذكور بايد به صورت تمام و كمال و با نظارت سازمان صنايع و معادن استان و با هماهنگي دستگاه واگذارنده زمين و بدون دريافت وجه اضافي و رعايت شرايط قانوني به متقاضي جديد منتقل گردد.

ماده 4- ساير ضوابط :

1- طرح هائي كه لزوماً در خارج از شهرك هاي صنعتي استقرار مي يابند لازم است قبل از اقدام به اجراي طرح نسبت به اخذ مجوز تغيير كاربري (از كميسيون تبصره يك ماده يك قانون اصلاح حفظ كاربري اراضي زارعي و باغي و يا موافقت نامه سازمان جهاد كشاورزي استان) اقدام کنند.

صدور جواز تاسيس در زمينه هاي زیر منوط به کسب تاییدیه از دستگاه های ذیربط است :

شيرخشك ، غذاي كودك ، مواد بيولوژيك ، ملزومات و تجهيزات پزشكي و دندانپزشكي و يا مواد اوليه و بسته بندي آنها– احداث سيلو – هواپيما- ماهواره و رسانه هاي ارتباطي – انواع حامل هاي رايانه اي ( DVD-CD ) بازيافت خودروهاي فرسوده – تلفن همراه – احداث پالايشگاه ها و صنايع مادر پتروشيمي و ديگر مشتقات از نفت خام و بنزين ازگاز طبيعي ( فرآيندGTL ) - نان صنعتي انبوه – خودروهاي سبك با سوخت فسيلي ( سواري – وانت باروخودروهاي دست ساز خودروهاي سنگين و نيمه سنگين ( ميني بوس– اتوبوس– كاميون – كاميونت و كشنده ) ساخت دستگاه هاي فلزياب – توليد كالاهاي دخاني.

تبصره : بررسي صدور جواز تاسيس خارج از شهرك هاي صنعتي مستلزم تامين آب مورد نياز توسط اداره كل امور آب استان جهت اجراي طرح مورد نظر است.

1- صدور جواز تاسيس در مواردي كه مستلزم تامين مواد اوليه از داخل كشور بوده و تامين آن در اختيار دستگاه هاي دولتي است و يا تابع مقررات خاص است، منوط به كسب تائيديه از دستگاه ذيربط خواهد بود.

2- در تكميل فرم درخواست جواز تاسيس رعايت موارد ذيل ضروري است.

- عدم مغايرت توليد مورد نظر با ضوابط شرعي و قانوني

- رعايت محدوديت هاي منطقه اي مصوب (محدوديت احداث واحدهاي صنعتي در داخل محدوده 120 كيلومتري تهران)

- در ذيل فرم جواز تاسيس در محل مورد نظر آدرس و كدپستي و تلفن و فاكس دقيقاً ذكر گردد.

- محل امضاء اشخاص حقيقي با امضاء و اشخاص حقوقي با امضاء مهر شركت

- جهت كسب اطلاعات در خصوص شهرك هاي صنعتي استان تهران ، نحوه  دريافت و قيمت زمين به دفتر نمايندگي شركت شهرك هاي صنعتي تهران واقع در طبقه چهارم شمالي اين سازمان مراجعه کنند.


درخواست و دریافت مجوزهای صنعتی

* امکان پیگیری در تمام مراحل، از طریق سامانه و پست الکترونیکی امکان پذیر است و کاربر موظف است جهت پیگیری مراحل از این طریق اقدام کنند.

 

نظرتان را ثبت کنید