ضرورت مطالعه بازار

ضرورت مطالعه بازار

به بیان کلی مطالعه بازار ، فرایندی است به منظور درک موارد زیر : - دور نمای فروش محصول یا گروهی از محصولات مشخص . - چگونگی کسب موفقیت در زمینه فروش آن محصول یا محصولات

  • 19 اردیبهشت 1394
  • 3385
ضرورت مطالعه بازار

به بیان کلی مطالعه بازار ، فرایندی است به منظور درک موارد زیر :- دور نمای فروش محصول یا گروهی از محصولات مشخص .- چگونگی کسب موفقیت در زمینه فروش آن محصول یا محصولات

بندرت اتفاق می افتد که مطالعه بازار از جمع آوری انبوهی از آمار و اطلاعات راجع به بازار ، فراتر نرود چرا که واقعیات بایستی از تفسیر و تجزیه و تحلیل این آمار و اطلاعات اخذ شود .این موضوعات باید برای مدیریت به اندازه کافی واضح و روشن باشد تا ایشان قادر به اخذ تصمیماتی در رابطه با متعهد شدن به بازار گردد . به عبارت دیگر مطالعه بازار باید یک اقدام عملیو قابل اجرا باشد که به تصمیمات و طرح های مشخص منجر گردد .


به بیان کلی مطالعه بازار ، فرایندی است به منظور درک موارد زیر :

دور نمای فروش محصول یا گروهی از محصولات مشخص .

چگونگی کسب موفقیت در زمینه فروش آن محصول یا محصولات

بندرت اتفاق می افتد که مطالعه بازار از جمع آوری انبوهی از آمار و اطلاعات راجع به بازار ، فراتر نرود چرا که واقعیات بایستی از تفسیر و تجزیه و تحلیل این آمار و اطلاعات اخذ شود .این موضوعات باید برای مدیریت به اندازه کافی واضح و روشن باشد تا ایشان قادر به اخذ تصمیماتی در رابطه با متعهد شدن به بازار گردد . به عبارت دیگر مطالعه بازار باید یک اقدام عملیو قابل اجرا باشد که به تصمیمات و طرح های مشخص منجر گردد .

مطالعه بازار می تواند قبل یا بعد از تلاش جهت نفوذ در بازار صورت گیرد . این مطالعه توسط یک یا گروهی از موسسات و یا برای آنها انجام شده و از لحاظ موضوعی در ارتباط بامحصولات فیزیکی و یا خدمات معینی می باشد .

این مبحث راههای عملی را برای انجام تحقیقات در بازار نشان می دهد و تاکید آن روی تحقیقاتی است که می تواند توسط افراد فاقد آموزش های تخصصی و با بودجه نسبتاًمحدود صورت گیرد .

  

برچسب ها :

نظرتان را ثبت کنید