دوره تخصصی تهیه بسته های سرمایه گذاری جهت تامین مالی و ایجاد مشارکت پایدار

دوره تخصصی تهیه بسته های سرمایه گذاری جهت تامین مالی و ایجاد مشارکت پایدار

دوره تخصصی تهیه بسته های سرمایه گذاری جهت تامین مالی و ایجاد مشارکت پایدار

  • 14 بهمن 1396
  • 3914
دوره تخصصی تهیه بسته های سرمایه گذاری جهت تامین مالی و ایجاد مشارکت پایدار

سیلابس دوره : •    مبانی و مفاهیم بسته های سرمایه گذاری  •    اهمیت و اهداف مشارکت باسرمایه گذاران خارجی یا داخلی •    اجزا و محتویات بسته سرمایه گذاری •    آشنایی با مفاهیم ارزیابی صلاحیت Due diligence (DD) •    آشنایی با مفاهیم مطالعات امکان سنجی •    آشنایی با مفاهیم طرح کسب وکار  •    ارزش گذاری دارایی ها  •    آشنایی با انواع مدل های مشارکت (Partnership)  •    مشارکت مالی، بازرگانی، پژوهشی، تجهیزاتی،  •    مشارکت های عمومی خصوصی •    قرارداد عدم افشا اطلاعات(NDA) •    جریانات نقدی پرداخت و باز پرداخت (Payment& Repayment Cash-Flow) •    مدلسازی مالی سناریوهای مختلف مشارکت •    تحلیل ریسک (Risk Analysis)     و راهکارهای مدیریت ریسک •    تحلیل حساسیت  •    SWOT

مدت دوره: 5 ساعت 
زمان دوره :
 مدرس دوره : محسن شریف 
سیلابس دوره :
•    مبانی و مفاهیم بسته های سرمایه گذاری 
•    اهمیت و اهداف مشارکت باسرمایه گذاران خارجی یا داخلی
•    اجزا و محتویات بسته سرمایه گذاری
•    آشنایی با مفاهیم ارزیابی صلاحیت Due diligence (DD)
•    آشنایی با مفاهیم مطالعات امکان سنجی
•    آشنایی با مفاهیم طرح کسب وکار 
•    ارزش گذاری دارایی ها 
•    آشنایی با انواع مدل های مشارکت (Partnership) 
•    مشارکت مالی، بازرگانی، پژوهشی، تجهیزاتی، 
•    مشارکت های عمومی خصوصی
•    قرارداد عدم افشا اطلاعات(NDA)
•    جریانات نقدی پرداخت و باز پرداخت (Payment& Repayment Cash-Flow)
•    مدلسازی مالی سناریوهای مختلف مشارکت
•    تحلیل ریسک (Risk Analysis)     و راهکارهای مدیریت ریسک
•    تحلیل حساسیت 
•    SWOT

نظرتان را ثبت کنید

سرفصل های آموزش

رویدادهای مرتبط