جمع آوری داده ها برای مطالعه امکان سنجی (طرح توجیهی)

  • 18 اردیبهشت 1397
  • 4294
جمع آوری داده ها برای مطالعه امکان سنجی (طرح توجیهی)

با وجود اینکه هزینه های سرمایه گذاری و تولید، حتی الامکان باید دقیق برآورد شود. هزینه و زمانی که برای کسب داده ها صرف می شود، همیشه قابل توجیه نیست و بعضی اوقات ممکن است ضرورت داشته باشد که گروه تهیه کننده پروژه بر مفروضات تکیه نماید و اگر این ترتیب مورد عمل قرار گیرد، باید موضوع در مطالعه امکان سنجی ذکر گردد.


با وجود اینکه هزینه های سرمایه گذاری و تولید، حتی الامکان باید دقیق برآورد شود. هزینه و زمانی که برای کسب داده ها صرف می شود، همیشه قابل توجیه نیست و بعضی اوقات ممکن است ضرورت داشته باشد که گروه تهیه کننده پروژه بر مفروضات تکیه نماید و اگر این ترتیب مورد عمل قرار گیرد، باید موضوع در مطالعه امکان سنجی ذکر گردد.
هزینه های سرمایه گذاری بر حسب دقت در برآورد و هزینه و زمان لازم برای برای برآورد به شرح ذیل است:
الف) آگهی مناقصه براساس مشخصات و صورت ریزبرآوردی؛ این روش دقیقترین اما پرهزینه ترین و وقت گیرترین روش هاست.
ب) استفاده از قیمت های پروژه های مشابه، برای محاسبه هزینه ها براساس مشخصات و صورت ریزبرآوردی.
ج) استفاده از پارامترهای هزینه یک واحد عملیات که از پروژه های عملیاتی مشابه به دست آمده است. مانند محاسبه هزینه ساختمان براساس هزینه مترمکعب و فضای محاط شده داخل بنا و یا هزینه هر متر مربع زیربنا.
د) برآورد کلی، برای گروه های تجهیزات و یا قسمت های عملیاتی پروژه که مبتنی بر هزینه های پروژه های مشابه می باشد. با گسترش شمول ارقام کلی درجه دقت کاهش می یابد و احتمال حذف بخش های ضروری پروژه افزایش پیدا می کند. برآورد هزینه سرمایه گذاری مبتنی بر پارامترهای هزینه و ارقام کلی، با در نظر گرفتن مواد زیر باید اصلاح گردد:

با وجود اینکه هزینه های سرمایه گذاری و تولید، حتی الامکان باید دقیق برآورد شود. هزینه و زمانی که برای کسب داده ها صرف می شود، همیشه قابل توجیه نیست و بعضی اوقات ممکن است ضرورت داشته باشد که گروه تهیه کننده پروژه بر مفروضات تکیه نماید و اگر این ترتیب مورد عمل قرار گیرد، باید موضوع در مطالعه امکان سنجی ذکر گردد.

- نرخ تورم سالانه
- تغییرات در نرح ارز.
- تفاوت های حاصله در شرایط محلی (مانند آب و هوا که ممکن است موجب ایجاد هزینه های اضافی برای تهویه هوا شود).
- قوانین و مقررات مختلف درباره تامین اجتماعی
دقت در برآورد هزینه تولید به وجود اطلاعات درباره نهاده هایی از قبیل مواد اولیه، نیروی انسانی و هزینه های سربار بستگی دارد. برآورد هزینه های سربار به ویژه در مرحله مطالعه امکان سنجی مشکل است. هزینه، مواد اولیه و کارگر، را به نرخ محلی می توان به دست اورد و اگر قرار بر تامین آنها از طریق واردات باشد، می توان نرخ را از طریق مناقصه بین عرضه کنندگان به دست آورد. در صورت استفاده از نیروی کار محلی، قوانین جاری کار و قابلیت تولیدی کارگران محلی باید توضیح و توجیه شود. هنگام تخمین نیاز به نهاده ها از موارد زیر باید استفاده شود:
- برنامه عملیات یا تولید.
- برنامه کار (تعداد نوبت های کار، تعداد روزهای کار در سال)
- نوع تکنولوژی و تجهیزات.
- مهارت های کارگران و کارمندان.
- کیفیت نهاده ها
یکی از منابع مهم برای مطالعه امکان سنجی منابع و ماخذ اطلاعاتی است که توسط اتحادیه های صنعتی، تولید کنندگان تجهیزات، بانک های توسعه و سازمان های بین المللی منتشر می شود. این داده ها باید با درنظر گرفتن تاریخ جمع آوری، اندازه کارخانه و احتمالاً اصل صرفه جویی مقیاس، کشور مبدا و عوامل فنی، اقتصادی به کار گرفته شده و مورد استفاده قرار گیرد.
شناخت جایگزین ها و مفروضات
انجام مطالعه امکان سنجی غالباً به علت تعداد جایگزینها و مفروضاتی که اتخاذ تصمیم بر آنها مبتنی خواهد شد، مشکل است. در صورت وجود جایگزین های گوناگون آنهایی که برای حل مشکلات جاری لازم است باید تشریح و یکی از آنها انتخاب شود و روش ها و فرمولی که برای این انتخاب به کار رفته است ذکر گردد. همچنین مفروضاتی که به کار گرفته می شود باید با ذکر اینکه چیست و چرا مورد استعمال قرار می گیرد، توجیه شود.
 کلیات شناخت طرح یا پروژه (طرح توجیهی)
الف) سوابق ثبتی طرح (مجریان طرح) شامل موارد زیر می باشد:
1- تاریخ و محل ثبت شرکت و آخرین تغییرات اساسی آن.
2- نام و فعالیت شرکت: یعنی هدف از فعالیت شرکت چیست که به طور مختصر در یک یا چند سطر درباره آن توضیح داده می شود.
3- سرمایه اولیه ثبت شده و آخرین افزایش آن: (در طول انجام مراحل اداری و اولیه پروژه ممکن است فردی به سرمایه گذاری اضافه شود که این مورد بایستی ذکر شود.)
4- موضوع شرکت: وضع و فعالیت شرکت باید در این قسمت به صورت مختصر توضیح داده شود.
5- آدرس محل عملیات و دفتر مرکزی شرکت.
ب ) سوابق تجربی و علمی سهامداران و مدیران اجرایی طرح:
 بایستی اسامی سهامداران، تعداد سهام، مبلغ اسمی هر سهم و مبلغ کل و سهم هریک از آنها مشخص گردد. می توان از جدولی مانند جدول 1-1 استفاده کرد.


جدول1-1 : مشخصات سهامداران و میزان سرمایه


ردیف نام و نام خانوادگی تعداد سهام مبلغ اسمی هر سهم مبلغ کل سهام درصد هریک نسبت به کل سهام


جمع آوری داده ها برای مطالعه امکان سنجی (طرح توجیهی)

در جدول 1-2 مشخصات و سوابق تجربی وعملی مدیران ارائه می شود.

ردیف نام و نام خانوادگی سمت تحصیلات رشته نوع تخصص تجربه یا سابقه کارجمع آوری داده ها برای مطالعه امکان سنجی (طرح توجیهی)


ج) مجوزهای قانونی: کلیه مجوزهای قانونی و موافقت های اصولی اخذ شده از سازمان های ذیصلاح در این قسمت ذکر می گردد.

منبع:

مدیریت طرح های توسعه

نویسنده: دکتر حبیب الله جوانمرد

تهیه شده در گروه تولید محتوی سپینود شرق
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به موسسه سپینود شرق می باشد. 

نظرتان را ثبت کنید