تحلیل نقطه سر به سر در طرح توجیهی

تحلیل نقطه سر به سر در طرح توجیهی

اصولا نقطه سر به سر جایگاهی است که در آن درآمد حاصل از فروش با هزینه های تولید برابر می گردد.

  • 20 اسفند 1395
  • 45999
تحلیل نقطه سر به سر در طرح توجیهی

اصولا نقطه سر به سر جایگاهی است که در آن درآمد حاصل از فروش با هزینه های تولید برابر می گردد.


اصولا نقطه سر به سر در طرح توجیهی جایگاهی است که در آن درآمد حاصل از فروش با هزینه های تولید برابر می گردد. البته این نقطه را همچنین می توان بر حسب واحد های فیزیکی محصول تولید شده و یا سطح ظرفیت مورد بهره برداری قرار گرفته نیز محاسبه نمود. استفاده از تحلیل نقطه سر به سر می تواند برای تعیین اثر تغییرات در قیمت گذاری محصول و تعیین هزینه های ثابت و متغیر تولید مفید باشد. این روش به طراحان پروژه اجازه می دهد که با در نظر گرفتن پیشنهادات سرمایه گذاری جایگزین، نقاط سر به سر متعددی را محاسبه نمایند.

هرقدر هزینه های ثابت بالاتر باشد، نقطه سر به سر نیز بالاتر خواهد بود. همچنین هرچه تفاوت بین قیمت فروش واحد و هزینه های عملیاتی متغیر بیشتر باشد، نقطه سر به سر پایین تر خواهد بود. در این وضعیت هزینه های ثابت سریعتر جذب می شود.

چنانچه بخواهیم نقطه سر به سر را بر حسب واحدهای تولید شده فیزیکی بیان کنیم، می توانیم از معادله های زیر بهره بگیریم:
 نقطه سر به سر در طرح توجیهی
در نهایت نقطه سر به سر با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود:


نقطه سر به سر در طرح توجیهی
 f هزینه های ثابت

P قیمت فروش 

V هزینه های متغیر تولید است.


هرقدر هزینه های ثابت بالاتر باشد، نقطه سر به سر نیز بالاتر خواهد بود. همچنین هرچه تفاوت بین قیمت فروش واحد و هزینه های عملیاتی متغیر بیشتر باشد، نقطه سر به سر پایین تر خواهد بود. در این وضعیت هزینه های ثابت سریعتر جذب می شود.

بیشتر بخوانید: تحلیل حساسیت در طرح توجیهی

 

مثال: یک شرکت تولیدکننده آیفون های تصویری از هزینه های ثابت 423850000 ریال در طول یک سال برخوردار است، در صورتی که میانگین قیمت هر دستگاه آیفون تصویری 12500000 و هزینه های متغیر آن 7800000 باشد، میزان نقطه سر به سر را بر حسب میزان تولید و مبلغ فروش محاسبه نمایید.
تعداد واحد فروش در سطح نقطه سر به سر

 

نقطه سر به سر در طرح توجیهی

 

مقالات امکان سنجی - طرح توجیهی -سرمایه گذاری


میزان فروش در سطح نقطه سر به سر


از نقطه سر به سر می توان به سهولت در تحلیل حساسیت بهره گرفت. این روش به خصوص در تعیین اثر تغییرات در قیمت های واحد و هزینه های تولید متغیر و ثابت در نقطه سر به سر یک پروژه مفید است. با استفاده از این روش امکان محاسبه پیشنهادهای جدید سرمایه گذاری که از جریان های فناورانه و یا هزینه های متفاوت برخوردارند می توان بهره گرفت. در مجموع لازم است این موضوع را در نظر داشت که هر گونه تغییر می تواند تاثیر بسزایی بر نقطه سر به سر داشته باشد. با استفاده از روش ترسیمی نیز می توان نقطه سر به سر شرکت بالا را نمایش داد.

 

 منبع:بررسی اقتصادی طرح های سرمایه گذاری

 

نظرتان را ثبت کنید