تحلیل حساسیت IRR در طرح توجیهی

تحلیل حساسیت نرخ بازگشت داخلی (Sensitivity of IRR) در طرح توجیهی

به طور قطع می دانیم که بسیاری از متغیر ها که جریان نقدینگی پروژه را تعیین می کنند از توزیع احتمالات پیروی می نمایند و برای هیچ سازمانی پیش بینی جریانات نقدینگی به طور دقیق و یقینی وجود ندارد.

  • 15 اسفند 1395
  • 12027
تحلیل حساسیت نرخ بازگشت داخلی (Sensitivity of IRR) در طرح توجیهی

تحلیل حساسیت تعیین می کند که چگونه تغییر مقادیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته تاثیر می گذارد.

تحلیل حساسیت نشان می دهد که NPV و IRR یک پروژه بیشتر به تغییر در کدامیک از آیتم قیمت فروش، هزینه های متغیر و سرمایه گذاری ثابت آسیب پذیرتر هستند .

بازنویسی مطلب در تابستان 1397

تغییر در مفروضات چه تاثیری در نتایج خواهد داشت؟
تحلیل حساسیت تعیین می کند که چگونه تغییر مقادیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته تاثیر می گذارد. تحلیل حساسیت برای ارزیابی حساسیت متغیر خروجی )ارزش فعلی خالص (NPV)، نرخ بازده داخلی ((IRR) به تغییر در یکی از متغیرهای ورودی (سرمایه گذاری ثابت، هزینه های تولید، درآمد فروش) استفاده می شود، در حالی که سایر متغیرهای ورودی بدون تغییر باقی می مانند.


تحلیل حساسیت نشان می دهد که NPV و IRR یک پروژه بیشتر به تغییر درکدامیک از آیتم قیمت فروش، هزینه های متغیر و سرمایه گذاری ثابت آسیب پذیرتر هستند .


روش انجام تحلیل حساسیت


1. متغیرهای ورودی و خروجی را تعیین کنید.

متغیرهای ورودی که در حساسیت IRR در طرح توجیهی به کار می روند، سرمایه گذاری ثابت، هزینه های تولید، درآمد فروش هستند. متغیر خروجی ارزش فعلی خالص (NPV) و نرخ بازده داخلی (IRR) است.


2. مقدار پایه متغیر خروجی با استفاده از متغیر ورودی پایه محاسبه کنید.


3. مقدار یکی از متغیرهای ورودی را تغییر دهید در حالی که سایر متغیرها ثابت باقی می مانند و مقدار جدیدی از متغیر خروجی را محاسبه کنید.


4. تغییر درصد تغییر هر دو خروجی و متغیر ورودی را نسبت به مقادیر پایه محاسبه کنید.


5. حساسیت متغیر خروجی به تغییر در متغیر ورودی را با استفاده از فرمول زیر محاسبه کنید.

 

نرخ بازده داخلی در پروژه های سرمایه گذاری - IRR چیست؟


مراحل سه تا پنج باید برای متغیرهای ورودی دیگر تکرار شود.
تجزیه و تحلیل حساسیت اجازه می دهد تا متغیرهای ورودی که بزرگترین آسیب پذیری را برای پروژه دارند، کشف شوند.

 

مثال:
جهت تحلیل حساسیت IRR در یک طرح توجیهی، دامنه ای از IRR های مختلف با تاثیرات مثبت و منفی در هزینه های تولید، سرمایه گذاری ثابت و درآمد فروش نمایش داده می شود.

 

تحلیل حساسیت IRR در طرح توجیهی

 

همانطور که در نمودار فوق مشاهده می شود، مدیریت یک شرکت باید هزینه های تولید و درآمد فروش را با دقت ارزیابی کند، زیرا آنها بیشترین تاثیر را در IRR یک پروژه دارند.

 

تهیه شده در گروه تولید محتوی سپینود شرق
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به موسسه سپینود شرق می باشد. .

نظرتان را ثبت کنید