بحران سرمایه گذاری

بحران سرمایه گذاری

سرمایه گذاری به طور طبیعی در طول زمان متوجه دریافت رانت می شود

  • 19 اردیبهشت 1394
  • 3002
بحران سرمایه گذاری

سرمایه گذاری به طور طبیعی در طول زمان متوجه دریافت رانت می شود


سرمایه گذاری به طور طبیعی در طول زمان متوجه دریافت رانت می شود و همان طور که با دریافت رانت قدرت اقتصادی بیشتری را اندوخته می کند ، همزمان با هم این نگرانی را دارد که امکان خطای تصمیم گیری همواره وجود دارد و همین امر امنیت فکری سرمایه گذاری را در هدایت سرمایه به خطر می اندازد . به عبارت ساده تر سبد سرمایه گذاری با توجه به روحیات ریسک پذیری یا ریسک گریزی تغییر می کند . رکود اقتصادی ، پیامد های تحریم ، ورود سطوح بالاتر فناوری و عدم دسترسی به بازارهای پولی کارامد از جمله عوامل نگران کننده فضای سرمایه داری بخش خصوصی به شمار می رود .

 

نظرتان را ثبت کنید