بانک های با قراردادهای عاملیت صندوق توسعه ملی و بانک‌های عامل در سال 1393

بانک های با قراردادهای عاملیت صندوق توسعه ملی و بانک‌های عامل در سال 1393

بانک های با قراردادهای عاملیت صندوق توسعه ملی و بانک‌های عامل در سال 1393

  • 11 خرداد 1393
  • 2696
بانک های با قراردادهای عاملیت صندوق توسعه ملی و بانک‌های عامل در سال 1393

بانک های با قراردادهای عاملیت صندوق توسعه ملی و بانک‌های عامل در سال 1393

 
 
 

شرح

بانک عامل

 

بخش صنعت و معدن و گردشگری

صنعت و معدن

 

گردشگری

 

کارآفرین

 

صادرات ایران

 

پارسیان

 

رفاه کارگران

 

سینا

 

تجارت

 

سامان

 

توسعه تعاون

 

توسعه صادرات ایران

 

ملت

 

انصار

 

بانک اقتصاد نوین

 

ملی

 

بخش آب و کشاورزی،صنایع تبدیلی تکمیلی،منابع طبیعی و محیط زیست

کشاورزی

 

رفاه کارگران

 

سینا

 

پست بانک ایران

 

توسعه تعاون

 

صندوق حمایت از بخش کشاورزی

 

ارزی

توسعه صادرات ایران

 

پاسارگاد

 

کارآفرین

 

اقتصاد نوین

 

صنعت و معدن

 

رفاه کارگران

 

تجارت

 

ملی

 

کشاورزی

 

سینا

 

انصار

نظرتان را ثبت کنید