ارزیابی اقتصادی در یک طرح توجیهی جهت سرمایه گذاری

ارزیابی اقتصادی در یک طرح توجیهی جهت سرمایه گذاری

ارزیابی اقتصادی ، به تجزیه و تحلیل هزینه و منفعت طرح از دید جامعه می پردازد

  • 19 اردیبهشت 1394
  • 11234
ارزیابی اقتصادی در یک طرح توجیهی جهت سرمایه گذاری

ارزیابی اقتصادی ، به تجزیه و تحلیل هزینه و منفعت طرح از دید جامعه می پردازدارزیابی اقتصادی ، به تجزیه و تحلیل هزینه و منفعت طرح از دید جامعه می پردازد . در چنین بررسی ، بیشتر به هزینه و سودآوری جامعه توجه می شود و این ممکن است متفاوت باشد با حالتی که صرفاً هزینه و منفعت موسسه مد نظر است .

سوالاتی که در این مقوله می تواند مطرح گردد عبارتند از :

هزینه و منغعت مستقیم طرح وقتی که بر مبنای قیمت های سایه ای محاسبه می گردد چقدر است ؟

اثرات طرح روی توزیع درآمد در جامعه چگونه است ؟

اثرات طرح روی میزان صرفه جویی و سرمایه گذاری در جامعه چگونه است ؟

طرح چه سهمی در خودکفائی ، اشتغال و نظم اجتماعی جامعه دارد ؟

 

ارزیابی فنی در یک طرح توجیهی جهت سرمایه گذاری

ارزیابی بازار در یک طرح توجیهی جهت سرمایه گذاری

ارزیابی مالی در یک طرح توجیهی جهت سرمایه گذاری

  

نظرتان را ثبت کنید