همایش از احصاء فرصت تا تدوین و ارائه بسته سرمایه گذاری-3آبان 1397 - 1