نهمین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری کشور-10

نهمین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری کشور-10

کارگاه تهیه بسته سرمایه گذاری جهت تامین مالی و ایجاد مشارکت پایدار

نهمین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری کشور-kishinvex