نمایشگاه کیش اینوکس 2019 - 4

نمایشگاه کیش اینوکس 2019 - 4

جناب آقای دکتر نظری -مدیرعامل محترم شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش

یازدهمین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری کشور-kishinvex2019