نمایشگاه کیش اینوکس 2019 - 3

نمایشگاه کیش اینوکس 2019 - 3

جناب آقای دکتر آخوندی -معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش

یازدهمین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری کشور-kishinvex2019