نمایشگاه کیش اینوکس 2019 - 2

نمایشگاه کیش اینوکس 2019 - 2

جناب آقای دکتر سلاح ورزی -نائب رییس اتاق بازرگانی ایران

یازدهمین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری کشور-kishinvex2019