نمایشگاه دستاوردهای بومی سازی و خودکفایی صنعت و معدن-3

اولین نمایشگاه دستاوردهای بومی سازی و خودکفایی صنعت و معدن,مصلای تهران, دی ماه 1389