نمایشگاه دستاوردهای بومی سازی و خودکفایی صنعت و معدن-2

اولین نمایشگاه دستاوردهای بومی سازی و خودکفایی صنعت و معدن,مصلای تهران, دی ماه 1389