نمایشگاه بورس, بانک و بیمه-4

هشتمین نمایشگاه بورس, بانک و بیمه,تهران, خرداد 1393