سمینار آموزشی چگونگی استفاده از سرمایه های صندوق توسعه ملی برای کار آفرینان(طرح توجیهی) سمنان-3

سمینار آموزشی چگونگی استفاده از سرمایه های صندوق توسعه ملی برای کار آفرینان(طرح توجیهی) سمنان-3

سپینود شرق با همکاری مرکز آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان

سمینار آموزشی چگونگی استفاده از سرمایه های صندوق توسعه ملی برای کار آفرینان(طرح توجیهی)