سمینار آموزشی چگونگی استفاده از سرمایه های صندوق توسعه ملی برای کار آفرینان(طرح توجیهی)-سمنان2

سمینار آموزشی چگونگی استفاده از سرمایه های صندوق توسعه ملی برای کار آفرینان(طرح توجیهی)-سمنان2

سپینود شرق با همکاری مرکز آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان

سمینار آموزشی چگونگی استفاده از سرمایه های صندوق توسعه ملی برای کار آفرینان(طرح توجیهی)