آموزش طرح توجیهی- هلدینگ صباجهاد- 6

آموزش طرح توجیهی- هلدینگ صباجهاد- 6

دوره آموزش طرح توجیهی در هلدینگ صباجهاد توسط موسسه سپینود شرق -زمستان 1398

دوره آموزش طرح توجیهی در هلدینگ صباجهاد- پگاه