آموزش طرح توجیهی در هلدینگ صبا جهاد-3

آموزش طرح توجیهی در هلدینگ صبا جهاد-3

دوره آموزش طرح توجیهی در هلدینگ صبا جهاد- شرکت پگاه- زمستان 1398