6
دی 1396

کارگاه تهیه بسته سرمایه گذاری جهت تامین مالی و ایجاد مشارکت پایدار- 6 دی 1396

کارگاه تهیه بسته سرمایه گذاری جهت تامین مالی و ایجاد مشارکت پایدار
سپینود شرق با همکاری روزنامه دنیای اقتصاد
5 ساعت

نظرتان را ثبت کنید