10
آبان 1396

کارگاه تهیه بسته سرمایه گذاری جهت تامین مالی و ایجاد مشارکت پایدار- 10 آبان 1396

سپینود شرق مشاور علمی نمایشگاه کیش اینوکس
مهندس محسن شریف مهندس محمدرضا شریف
2 ساعت

نظرتان را ثبت کنید