7
اسفند 1396

کارگاه آموزشی تامین مالی از منابع صندوق توسعه ملی و فاینانس بین المللی-7 اسفند 1396

سپینود شرق با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه
محسن شریف
5 ساعت

نظرتان را ثبت کنید