;
17
دی 1396

کارگاه آشنایی با امکانسنجی، طرح توجیهی فنی-اقتصادی با توجه به فرایند تامین مالی صندوق توسعه ملی- 17 دی 1396

سپینود شرق با همکاری دانشگاه علم و صنعت
مهندس محسن شریف
9 ساعت

نظرتان را ثبت کنید

بیخیال