6
خرداد 1394

کارگاه آشنایی با اصول تدوین طرح امکان‌سنجی (طرح توجیهی فنی-اقتصادی) وفرآیند تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری از طریق منابع بانک‌ها و صندوق توسعه ملی- 6 خرداد 1394

همایش ادواری تخصصی فرصت های سرمایه گذاری کشور
مهندس محمدرضا شریف
8 ساعت

نظرتان را ثبت کنید