28
دی 1396

سمینار آموزشی چگونگی استفاده از سرمایه های صندوق توسعه ملی برای کار آفرینان(طرح توجیهی)-28 دی 1396

سپینود شرق با همکاری مرکز آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین
مهندس محسن شریف
5 ساعت

نظرتان را ثبت کنید