11
مهر 1395

دوره آموزشی طرح توجیهی فنی اقتصادی بر اساس استانداردهای بانکی و بین المللی- 11 مهر 1395

سپینود شرق با همکاری روزنامه دنیای اقتصاد
مهندس محسن شریف
8 ساعت

نظرتان را ثبت کنید