;
29
اردیبهشت 1398

دوره آموزشی طرح توجیهی فنی اقتصادی بر اساس استانداردهای بانکی وبین المللی-29 و 30اردیبهشت 1398

سپینود شرق با همکاری روزنامه دنیای اقتصاد
محسن شریف
8 ساعت

برگزاری جلسه در 29 و 30اردیبهشت 1398 از ساعت 2-6 بعد از ظهردر محل روزنامه دنیای اقتصاد

نحوه ثبت نام : سایت آموزش دنیای اقتصاد 

نظرتان را ثبت کنید

بیخیال