24
تیر 1397

دوره آموزشی طرح توجیهی فنی اقتصادی بر اساس استانداردهای بانکی وبین المللی-24 و 25 تیر 1397

سپینود شرق با همکاری روزنامه دنیای اقتصاد
محسن شریف
8 ساعت

برگزاری جلسه در 24 و 25 تیر از ساعت 2-6 بعد از ظهردر محل روزنامه دنیای اقتصاد

نحوه ثبت نام : سایت آموزش دنیای اقتصاد 

نظرتان را ثبت کنید