20
آبان 1397

دوره آموزشی طرح توجیهی فنی اقتصادی بر اساس استانداردهای بانکی وبین المللی-20 آبان 1397

سپینود شرق با همکاری روزنامه دنیای اقتصاد
محسن شریف
8 ساعت

برگزاری جلسه در 21 آبان از ساعت 9صبح تا 6بعد از ظهردر محل روزنامه دنیای اقتصاد

نحوه ثبت نام : سایت آموزش دنیای اقتصاد 

نظرتان را ثبت کنید