9
شهریور 1394

دوره آموزشی تخصصی طرح امکانسنجی (طرح توجیهی)- 9 شهریور 1394

سپینود شرق با همکاری روزنامه دنیای اقتصاد
مهندس محسن شریف
6 ساعت

نظرتان را ثبت کنید