24
خرداد 1394

دوره آموزشی تخصصی روش تامین مالی از طریق بانک ها و صندوق توسعه ملی با نگاهی به سرفصل های طرح امکانسنجی (طرح توجیهی)- 24 خرداد 1394

سپینود شرق با همکاری شرکت شهرک های استان تهران
مهندس محسن شریف مهندس محمدرضا شریف
8 ساعت

نظرتان را ثبت کنید