15
مرداد 1394

دوره آموزشی تخصصی روش تامین مالی از طریق بانک ها و صندوق توسعه ملی با نگاهی به سرفصل های طرح امکانسنجی (طرح توجیهی)- 15 مرداد 1394

سپینود شرق با همکاری روزنامه دنیای اقتصاد
مهندس محسن شریف مهندس محمدرضا شریف
8 ساعت

نظرتان را ثبت کنید